Index  Chapters  Previous Next 

Jeremiah


1:1 דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשׁר בענתות בארץ בנימן

1:2 אשׁר היה דבר יהוה אליו בימי יאשׁיהו בן אמון מלך יהודה בשׁלשׁ עשׂרה שׁנה למלכו

1:3 ויהי בימי יהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה עד תם עשׁתי עשׂרה שׁנה לצדקיהו בן יאשׁיהו מלך יהודה עד גלות ירושׁלם בחדשׁ החמישׁי

1:4 ויהי דבר יהוה אלי לאמר

1:5 בטרם אצורך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשׁתיך נביא לגוים נתתיך

1:6 ואמר אהה אדני יהוה הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי

1:7 ויאמר יהוה אלי אל תאמר נער אנכי כי על כל אשׁר אשׁלחך תלך ואת כל אשׁר אצוך תדבר

1:8 אל תירא מפניהם כי אתך אני להצלך נאם יהוה

1:9 וישׁלח יהוה את ידו ויגע על פי ויאמר יהוה אלי הנה נתתי דברי בפיך

1:10 ראה הפקדתיך היום הזה על הגוים ועל הממלכות לנתושׁ ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע

1:11 ויהי דבר יהוה אלי לאמר מה אתה ראה ירמיהו ואמר מקל שׁקד אני ראה

1:12 ויאמר יהוה אלי היטבת לראות כי שׁקד אני על דברי לעשׂתו

1:13 ויהי דבר יהוה אלי שׁנית לאמר מה אתה ראה ואמר סיר נפוח אני ראה ופניו מפני צפונה

1:14 ויאמר יהוה אלי מצפון תפתח הרעה על כל ישׁבי הארץ

1:15 כי הנני קרא לכל משׁפחות ממלכות צפונה נאם יהוה ובאו ונתנו אישׁ כסאו פתח שׁערי ירושׁלם ועל כל חומתיה סביב ועל כל ערי יהודה

1:16 ודברתי משׁפטי אותם על כל רעתם אשׁר עזבוני ויקטרו לאלהים אחרים וישׁתחוו למעשׂי ידיהם

1:17 ואתה תאזר מתניך וקמת ודברת אליהם את כל אשׁר אנכי אצוך אל תחת מפניהם פן אחתך לפניהם

1:18 ואני הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחמות נחשׁת על כל הארץ למלכי יהודה לשׂריה לכהניה ולעם הארץ

1:19 ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני נאם יהוה להצילך

2:1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר

2:2 הלך וקראת באזני ירושׁלם לאמר כה אמר יהוה זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולתיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה

2:3 קדשׁ ישׂראל ליהוה ראשׁית תבואתה כל אכליו יאשׁמו רעה תבא אליהם נאם יהוה

2:4 שׁמעו דבר יהוה בית יעקב וכל משׁפחות בית ישׂראל

2:5 כה אמר יהוה מה מצאו אבותיכם בי עול כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויהבלו

2:6 ולא אמרו איה יהוה המעלה אתנו מארץ מצרים המוליך אתנו במדבר בארץ ערבה ושׁוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא עבר בה אישׁ ולא ישׁב אדם שׁם

2:7 ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכל פריה וטובה ותבאו ותטמאו את ארצי ונחלתי שׂמתם לתועבה

2:8 הכהנים לא אמרו איה יהוה ותפשׂי התורה לא ידעוני והרעים פשׁעו בי והנביאים נבאו בבעל ואחרי לא יועלו הלכו

2:9 לכן עד אריב אתכם נאם יהוה ואת בני בניכם אריב

2:10 כי עברו איי כתיים וראו וקדר שׁלחו והתבוננו מאד וראו הן היתה כזאת

2:11 ההימיר גוי אלהים והמה לא אלהים ועמי המיר כבודו בלוא יועיל

2:12 שׁמו שׁמים על זאת ושׂערו חרבו מאד נאם יהוה

2:13 כי שׁתים רעות עשׂה עמי אתי עזבו מקור מים חיים לחצב להם בארות בארת נשׁברים אשׁר לא יכלו המים

2:14 העבד ישׂראל אם יליד בית הוא מדוע היה לבז

2:15 עליו ישׁאגו כפרים נתנו קולם וישׁיתו ארצו לשׁמה עריו נצתה מבלי ישׁב

2:16 גם בני נף ותחפנס ירעוך קדקד

2:17 הלוא זאת תעשׂה לך עזבך את יהוה אלהיך בעת מוליכך בדרך

2:18 ועתה מה לך לדרך מצרים לשׁתות מי שׁחור ומה לך לדרך אשׁור לשׁתות מי נהר

2:19 תיסרך רעתך ומשׁבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות

2:20 כי מעולם שׁברתי עלך נתקתי מוסרתיך ותאמרי לא אעבד כי על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן את צעה זנה

2:21 ואנכי נטעתיך שׂרק כלה זרע אמת ואיך נהפכת לי סורי הגפן נכריה

2:22 כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה

2:23 איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשׂית בכרה קלה משׂרכת דרכיה

2:24 פרה למד מדבר באות נפשׁו שׁאפה רוח תאנתה מי ישׁיבנה כל מבקשׁיה לא ייעפו בחדשׁה ימצאונה

2:25 מנעי רגלך מיחף וגורנך מצמאה ותאמרי נואשׁ לוא כי אהבתי זרים ואחריהם אלך

2:26 כבשׁת גנב כי ימצא כן הבישׁו בית ישׂראל המה מלכיהם שׂריהם וכהניהם ונביאיהם

2:27 אמרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני כי פנו אלי ערף ולא פנים ובעת רעתם יאמרו קומה והושׁיענו

2:28 ואיה אלהיך אשׁר עשׂית לך יקומו אם יושׁיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלהיך יהודה

2:29 למה תריבו אלי כלכם פשׁעתם בי נאם יהוה

2:30 לשׁוא הכיתי את בניכם מוסר לא לקחו אכלה חרבכם נביאיכם כאריה משׁחית

2:31 הדור אתם ראו דבר יהוה המדבר הייתי לישׂראל אם ארץ מאפליה מדוע אמרו עמי רדנו לוא נבוא עוד אליך

2:32 התשׁכח בתולה עדיה כלה קשׁריה ועמי שׁכחוני ימים אין מספר

2:33 מה תיטבי דרכך לבקשׁ אהבה לכן גם את הרעות למדתי את דרכיך

2:34 גם בכנפיך נמצאו דם נפשׁות אביונים נקיים לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה

2:35 ותאמרי כי נקיתי אך שׁב אפו ממני הנני נשׁפט אותך על אמרך לא חטאתי

2:36 מה תזלי מאד לשׁנות את דרכך גם ממצרים תבושׁי כאשׁר בשׁת מאשׁור

2:37 גם מאת זה תצאי וידיך על ראשׁך כי מאס יהוה במבטחיך ולא תצליחי להם

3:1 לאמר הן ישׁלח אישׁ את אשׁתו והלכה מאתו והיתה לאישׁ אחר הישׁוב אליה עוד הלוא חנוף תחנף הארץ ההיא ואת זנית רעים רבים ושׁוב אלי נאם יהוה

3:2 שׂאי עיניך על שׁפים וראי איפה לא שׁגלת על דרכים ישׁבת להם כערבי במדבר ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך

3:3 וימנעו רבבים ומלקושׁ לוא היה ומצח אשׁה זונה היה לך מאנת הכלם

3:4 הלוא מעתה קראתי לי אבי אלוף נערי אתה

3:5 הינטר לעולם אם ישׁמר לנצח הנה דברתי ותעשׂי הרעות ותוכל

3:6 ויאמר יהוה אלי בימי יאשׁיהו המלך הראית אשׁר עשׂתה משׁבה ישׂראל הלכה היא על כל הר גבה ואל תחת כל עץ רענן ותזני שׁם

3:7 ואמר אחרי עשׂותה את כל אלה אלי תשׁוב ולא שׁבה ותראה בגודה אחותה יהודה

3:8 וארא כי על כל אדות אשׁר נאפה משׁבה ישׂראל שׁלחתיה ואתן את ספר כריתתיה אליה ולא יראה בגדה יהודה אחותה ותלך ותזן גם היא

3:9 והיה מקל זנותה ותחנף את הארץ ותנאף את האבן ואת העץ

3:10 וגם בכל זאת לא שׁבה אלי בגודה אחותה יהודה בכל לבה כי אם בשׁקר נאם יהוה

3:11 ויאמר יהוה אלי צדקה נפשׁה משׁבה ישׂראל מבגדה יהודה

3:12 הלך וקראת את הדברים האלה צפונה ואמרת שׁובה משׁבה ישׂראל נאם יהוה לוא אפיל פני בכם כי חסיד אני נאם יהוה לא אטור לעולם

3:13 אך דעי עונך כי ביהוה אלהיך פשׁעת ותפזרי את דרכיך לזרים תחת כל עץ רענן ובקולי לא שׁמעתם נאם יהוה

3:14 שׁובו בנים שׁובבים נאם יהוה כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושׁנים ממשׁפחה והבאתי אתכם ציון

3:15 ונתתי לכם רעים כלבי ורעו אתכם דעה והשׂכיל

3:16 והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם יהוה לא יאמרו עוד ארון ברית יהוה ולא יעלה על לב ולא יזכרו בו ולא יפקדו ולא יעשׂה עוד

3:17 בעת ההיא יקראו לירושׁלם כסא יהוה ונקוו אליה כל הגוים לשׁם יהוה לירושׁלם ולא ילכו עוד אחרי שׁררות לבם הרע

3:18 בימים ההמה ילכו בית יהודה על בית ישׂראל ויבאו יחדו מארץ צפון על הארץ אשׁר הנחלתי את אבותיכם

3:19 ואנכי אמרתי איך אשׁיתך בבנים ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ואמר אבי תקראו לי ומאחרי לא תשׁובו

3:20 אכן בגדה אשׁה מרעה כן בגדתם בי בית ישׂראל נאם יהוה

3:21 קול על שׁפיים נשׁמע בכי תחנוני בני ישׂראל כי העוו את דרכם שׁכחו את יהוה אלהיהם

3:22 שׁובו בנים שׁובבים ארפה משׁובתיכם הננו אתנו לך כי אתה יהוה אלהינו

3:23 אכן לשׁקר מגבעות המון הרים אכן ביהוה אלהינו תשׁועת ישׂראל

3:24 והבשׁת אכלה את יגיע אבותינו מנעורינו את צאנם ואת בקרם את בניהם ואת בנותיהם

3:25 נשׁכבה בבשׁתנו ותכסנו כלמתנו כי ליהוה אלהינו חטאנו אנחנו ואבותינו מנעורינו ועד היום הזה ולא שׁמענו בקול יהוה אלהינו

4:1 אם תשׁוב ישׂראל נאם יהוה אלי תשׁוב ואם תסיר שׁקוציך מפני ולא תנוד

4:2 ונשׁבעת חי יהוה באמת במשׁפט ובצדקה והתברכו בו גוים ובו יתהללו

4:3 כי כה אמר יהוה לאישׁ יהודה ולירושׁלם נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים

4:4 המלו ליהוה והסרו ערלות לבבכם אישׁ יהודה וישׁבי ירושׁלם פן תצא כאשׁ חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליכם

4:5 הגידו ביהודה ובירושׁלם השׁמיעו ואמרו ותקעו שׁופר בארץ קראו מלאו ואמרו האספו ונבואה אל ערי המבצר

4:6 שׂאו נס ציונה העיזו אל תעמדו כי רעה אנכי מביא מצפון ושׁבר גדול

4:7 עלה אריה מסבכו ומשׁחית גוים נסע יצא ממקמו לשׂום ארצך לשׁמה עריך תצינה מאין יושׁב

4:8 על זאת חגרו שׂקים ספדו והילילו כי לא שׁב חרון אף יהוה ממנו

4:9 והיה ביום ההוא נאם יהוה יאבד לב המלך ולב השׂרים ונשׁמו הכהנים והנביאים יתמהו

4:10 ואמר אהה אדני יהוה אכן השׁא השׁאת לעם הזה ולירושׁלם לאמר שׁלום יהיה לכם ונגעה חרב עד הנפשׁ

4:11 בעת ההיא יאמר לעם הזה ולירושׁלם רוח צח שׁפיים במדבר דרך בת עמי לוא לזרות ולוא להבר

4:12 רוח מלא מאלה יבוא לי עתה גם אני אדבר משׁפטים אותם

4:13 הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשׁרים סוסיו אוי לנו כי שׁדדנו

4:14 כבסי מרעה לבך ירושׁלם למען תושׁעי עד מתי תלין בקרבך מחשׁבות אונך

4:15 כי קול מגיד מדן ומשׁמיע און מהר אפרים

4:16 הזכירו לגוים הנה השׁמיעו על ירושׁלם נצרים באים מארץ המרחק ויתנו על ערי יהודה קולם

4:17 כשׁמרי שׂדי היו עליה מסביב כי אתי מרתה נאם יהוה

4:18 דרכך ומעלליך עשׂו אלה לך זאת רעתך כי מר כי נגע עד לבך

4:19 מעי מעי אחולה קירות לבי המה לי לבי לא אחרישׁ כי קול שׁופר שׁמעתי נפשׁי תרועת מלחמה

4:20 שׁבר על שׁבר נקרא כי שׁדדה כל הארץ פתאם שׁדדו אהלי רגע יריעתי

4:21 עד מתי אראה נס אשׁמעה קול שׁופר

4:22 כי אויל עמי אותי לא ידעו בנים סכלים המה ולא נבונים המה חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו

4:23 ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו ואל השׁמים ואין אורם

4:24 ראיתי ההרים והנה רעשׁים וכל הגבעות התקלקלו

4:25 ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השׁמים נדדו

4:26 ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל עריו נתצו מפני יהוה מפני חרון אפו

4:27 כי כה אמר יהוה שׁממה תהיה כל הארץ וכלה לא אעשׂה

4:28 על זאת תאבל הארץ וקדרו השׁמים ממעל על כי דברתי זמתי ולא נחמתי ולא אשׁוב ממנה

4:29 מקול פרשׁ ורמה קשׁת ברחת כל העיר באו בעבים ובכפים עלו כל העיר עזובה ואין יושׁב בהן אישׁ

4:30 ואתי שׁדוד מה תעשׂי כי תלבשׁי שׁני כי תעדי עדי זהב כי תקרעי בפוך עיניך לשׁוא תתיפי מאסו בך עגבים נפשׁך יבקשׁו

4:31 כי קול כחולה שׁמעתי צרה כמבכירה קול בת ציון תתיפח תפרשׂ כפיה אוי נא לי כי עיפה נפשׁי להרגים

5:1 שׁוטטו בחוצות ירושׁלם וראו נא ודעו ובקשׁו ברחובותיה אם תמצאו אישׁ אם ישׁ עשׂה משׁפט מבקשׁ אמונה ואסלח לה

5:2 ואם חי יהוה יאמרו לכן לשׁקר ישׁבעו

5:3 יהוה עיניך הלוא לאמונה הכיתה אתם ולא חלו כליתם מאנו קחת מוסר חזקו פניהם מסלע מאנו לשׁוב

5:4 ואני אמרתי אך דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך יהוה משׁפט אלהיהם

5:5 אלכה לי אל הגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך יהוה משׁפט אלהיהם אך המה יחדו שׁברו על נתקו מוסרות

5:6 על כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישׁדדם נמר שׁקד על עריהם כל היוצא מהנה יטרף כי רבו פשׁעיהם עצמו משׁבותיהם

5:7 אי לזאת אסלוח לך בניך עזבוני וישׁבעו בלא אלהים ואשׂבע אותם וינאפו ובית זונה יתגדדו

5:8 סוסים מיזנים משׁכים היו אישׁ אל אשׁת רעהו יצהלו

5:9 העל אלה לוא אפקד נאם יהוה ואם בגוי אשׁר כזה לא תתנקם נפשׁי

5:10 עלו בשׁרותיה ושׁחתו וכלה אל תעשׂו הסירו נטישׁותיה כי לוא ליהוה המה

5:11 כי בגוד בגדו בי בית ישׂראל ובית יהודה נאם יהוה

5:12 כחשׁו ביהוה ויאמרו לא הוא ולא תבוא עלינו רעה וחרב ורעב לוא נראה

5:13 והנביאים יהיו לרוח והדבר אין בהם כה יעשׂה להם

5:14 לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את הדבר הזה הנני נתן דברי בפיך לאשׁ והעם הזה עצים ואכלתם

5:15 הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישׂראל נאם יהוה גוי איתן הוא גוי מעולם הוא גוי לא תדע לשׁנו ולא תשׁמע מה ידבר

5:16 אשׁפתו כקבר פתוח כלם גבורים

5:17 ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותאנתך ירשׁשׁ ערי מבצריך אשׁר אתה בוטח בהנה בחרב

5:18 וגם בימים ההמה נאם יהוה לא אעשׂה אתכם כלה

5:19 והיה כי תאמרו תחת מה עשׂה יהוה אלהינו לנו את כל אלה ואמרת אליהם כאשׁר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם כן תעבדו זרים בארץ לא לכם

5:20 הגידו זאת בבית יעקב והשׁמיעוה ביהודה לאמר

5:21 שׁמעו נא זאת עם סכל ואין לב עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישׁמעו

5:22 האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשׁר שׂמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשׁו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו

5:23 ולעם הזה היה לב סורר ומורה סרו וילכו

5:24 ולא אמרו בלבבם נירא נא את יהוה אלהינו הנתן גשׁם וירה ומלקושׁ בעתו שׁבעות חקות קציר ישׁמר לנו

5:25 עונותיכם הטו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם

5:26 כי נמצאו בעמי רשׁעים ישׁור כשׁך יקושׁים הציבו משׁחית אנשׁים ילכדו

5:27 ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על כן גדלו ויעשׁירו

5:28 שׁמנו עשׁתו גם עברו דברי רע דין לא דנו דין יתום ויצליחו ומשׁפט אביונים לא שׁפטו

5:29 העל אלה לא אפקד נאם יהוה אם בגוי אשׁר כזה לא תתנקם נפשׁי

5:30 שׁמה ושׁערורה נהיתה בארץ

5:31 הנביאים נבאו בשׁקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשׂו לאחריתה

6:1 העזו בני בנימן מקרב ירושׁלם ובתקוע תקעו שׁופר ועל בית הכרם שׂאו משׂאת כי רעה נשׁקפה מצפון ושׁבר גדול

6:2 הנוה והמענגה דמיתי בת ציון

6:3 אליה יבאו רעים ועדריהם תקעו עליה אהלים סביב רעו אישׁ את ידו

6:4 קדשׁו עליה מלחמה קומו ונעלה בצהרים אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב

6:5 קומו ונעלה בלילה ונשׁחיתה ארמנותיה

6:6 כי כה אמר יהוה צבאות כרתו עצה ושׁפכו על ירושׁלם סללה היא העיר הפקד כלה עשׁק בקרבה

6:7 כהקיר בור מימיה כן הקרה רעתה חמס ושׁד ישׁמע בה על פני תמיד חלי ומכה

6:8 הוסרי ירושׁלם פן תקע נפשׁי ממך פן אשׂימך שׁממה ארץ לוא נושׁבה

6:9 כה אמר יהוה צבאות עולל יעוללו כגפן שׁארית ישׂראל השׁב ידך כבוצר על סלסלות

6:10 על מי אדברה ואעידה וישׁמעו הנה ערלה אזנם ולא יוכלו להקשׁיב הנה דבר יהוה היה להם לחרפה לא יחפצו בו

6:11 ואת חמת יהוה מלאתי נלאיתי הכיל שׁפך על עולל בחוץ ועל סוד בחורים יחדו כי גם אישׁ עם אשׁה ילכדו זקן עם מלא ימים

6:12 ונסבו בתיהם לאחרים שׂדות ונשׁים יחדו כי אטה את ידי על ישׁבי הארץ נאם יהוה

6:13 כי מקטנם ועד גדולם כלו בוצע בצע ומנביא ועד כהן כלו עשׂה שׁקר

6:14 וירפאו את שׁבר עמי על נקלה לאמר שׁלום שׁלום ואין שׁלום

6:15 הבישׁו כי תועבה עשׂו גם בושׁ לא יבושׁו גם הכלים לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתים יכשׁלו אמר יהוה

6:16 כה אמר יהוה עמדו על דרכים וראו ושׁאלו לנתבות עולם אי זה דרך הטוב ולכו בה ומצאו מרגוע לנפשׁכם ויאמרו לא נלך

6:17 והקמתי עליכם צפים הקשׁיבו לקול שׁופר ויאמרו לא נקשׁיב

6:18 לכן שׁמעו הגוים ודעי עדה את אשׁר בם

6:19 שׁמעי הארץ הנה אנכי מביא רעה אל העם הזה פרי מחשׁבותם כי על דברי לא הקשׁיבו ותורתי וימאסו בה

6:20 למה זה לי לבונה משׁבא תבוא וקנה הטוב מארץ מרחק עלותיכם לא לרצון וזבחיכם לא ערבו לי

6:21 לכן כה אמר יהוה הנני נתן אל העם הזה מכשׁלים וכשׁלו בם אבות ובנים יחדו שׁכן ורעו יאבדו

6:22 כה אמר יהוה הנה עם בא מארץ צפון וגוי גדול יעור מירכתי ארץ

6:23 קשׁת וכידון יחזיקו אכזרי הוא ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאישׁ למלחמה עליך בת ציון

6:24 שׁמענו את שׁמעו רפו ידינו צרה החזיקתנו חיל כיולדה

6:25 אל תצאי השׂדה ובדרך אל תלכי כי חרב לאיב מגור מסביב

6:26 בת עמי חגרי שׂק והתפלשׁי באפר אבל יחיד עשׂי לך מספד תמרורים כי פתאם יבא השׁדד עלינו

6:27 בחון נתתיך בעמי מבצר ותדע ובחנת את דרכם

6:28 כלם סרי סוררים הלכי רכיל נחשׁת וברזל כלם משׁחיתים המה

6:29 נחר מפח מאשׁתם עפרת לשׁוא צרף צרוף ורעים לא נתקו

6:30 כסף נמאס קראו להם כי מאס יהוה בהם

7:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר

7:2 עמד בשׁער בית יהוה וקראת שׁם את הדבר הזה ואמרת שׁמעו דבר יהוה כל יהודה הבאים בשׁערים האלה להשׁתחות ליהוה

7:3 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל היטיבו דרכיכם ומעלליכם ואשׁכנה אתכם במקום הזה

7:4 אל תבטחו לכם אל דברי השׁקר לאמר היכל יהוה היכל יהוה היכל יהוה המה

7:5 כי אם היטיב תיטיבו את דרכיכם ואת מעלליכם אם עשׂו תעשׂו משׁפט בין אישׁ ובין רעהו

7:6 גר יתום ואלמנה לא תעשׁקו ודם נקי אל תשׁפכו במקום הזה ואחרי אלהים אחרים לא תלכו לרע לכם

7:7 ושׁכנתי אתכם במקום הזה בארץ אשׁר נתתי לאבותיכם למן עולם ועד עולם

7:8 הנה אתם בטחים לכם על דברי השׁקר לבלתי הועיל

7:9 הגנב רצח ונאף והשׁבע לשׁקר וקטר לבעל והלך אחרי אלהים אחרים אשׁר לא ידעתם

7:10 ובאתם ועמדתם לפני בבית הזה אשׁר נקרא שׁמי עליו ואמרתם נצלנו למען עשׂות את כל התועבות האלה

7:11 המערת פרצים היה הבית הזה אשׁר נקרא שׁמי עליו בעיניכם גם אנכי הנה ראיתי נאם יהוה

7:12 כי לכו נא אל מקומי אשׁר בשׁילו אשׁר שׁכנתי שׁמי שׁם בראשׁונה וראו את אשׁר עשׂיתי לו מפני רעת עמי ישׂראל

7:13 ועתה יען עשׂותכם את כל המעשׂים האלה נאם יהוה ואדבר אליכם השׁכם ודבר ולא שׁמעתם ואקרא אתכם ולא עניתם

7:14 ועשׂיתי לבית אשׁר נקרא שׁמי עליו אשׁר אתם בטחים בו ולמקום אשׁר נתתי לכם ולאבותיכם כאשׁר עשׂיתי לשׁלו

7:15 והשׁלכתי אתכם מעל פני כאשׁר השׁלכתי את כל אחיכם את כל זרע אפרים

7:16 ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשׂא בעדם רנה ותפלה ואל תפגע בי כי אינני שׁמע אתך

7:17 האינך ראה מה המה עשׂים בערי יהודה ובחצות ירושׁלם

7:18 הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את האשׁ והנשׁים לשׁות בצק לעשׂות כונים למלכת השׁמים והסך נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני

7:19 האתי הם מכעסים נאם יהוה הלוא אתם למען בשׁת פניהם

7:20 לכן כה אמר אדני יהוה הנה אפי וחמתי נתכת אל המקום הזה על האדם ועל הבהמה ועל עץ השׂדה ועל פרי האדמה ובערה ולא תכבה

7:21 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל עלותיכם ספו על זבחיכם ואכלו בשׂר

7:22 כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום הוציא אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח

7:23 כי אם את הדבר הזה צויתי אותם לאמר שׁמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם והלכתם בכל הדרך אשׁר אצוה אתכם למען ייטב לכם

7:24 ולא שׁמעו ולא הטו את אזנם וילכו במעצות בשׁררות לבם הרע ויהיו לאחור ולא לפנים

7:25 למן היום אשׁר יצאו אבותיכם מארץ מצרים עד היום הזה ואשׁלח אליכם את כל עבדי הנביאים יום השׁכם ושׁלח

7:26 ולוא שׁמעו אלי ולא הטו את אזנם ויקשׁו את ערפם הרעו מאבותם

7:27 ודברת אליהם את כל הדברים האלה ולא ישׁמעו אליך וקראת אליהם ולא יענוכה

7:28 ואמרת אליהם זה הגוי אשׁר לוא שׁמעו בקול יהוה אלהיו ולא לקחו מוסר אבדה האמונה ונכרתה מפיהם

7:29 גזי נזרך והשׁליכי ושׂאי על שׁפים קינה כי מאס יהוה ויטשׁ את דור עברתו

7:30 כי עשׂו בני יהודה הרע בעיני נאום יהוה שׂמו שׁקוציהם בבית אשׁר נקרא שׁמי עליו לטמאו

7:31 ובנו במות התפת אשׁר בגיא בן הנם לשׂרף את בניהם ואת בנתיהם באשׁ אשׁר לא צויתי ולא עלתה על לבי

7:32 לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יאמר עוד התפת וגיא בן הנם כי אם גיא ההרגה וקברו בתפת מאין מקום

7:33 והיתה נבלת העם הזה למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ ואין מחריד

7:34 והשׁבתי מערי יהודה ומחצות ירושׁלם קול שׂשׂון וקול שׂמחה קול חתן וקול כלה כי לחרבה תהיה הארץ

8:1 בעת ההיא נאם יהוה ויציאו את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שׂריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושׁבי ירושׁלם מקבריהם

8:2 ושׁטחום לשׁמשׁ ולירח ולכל צבא השׁמים אשׁר אהבום ואשׁר עבדום ואשׁר הלכו אחריהם ואשׁר דרשׁום ואשׁר השׁתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו

8:3 ונבחר מות מחיים לכל השׁארית הנשׁארים מן המשׁפחה הרעה הזאת בכל המקמות הנשׁארים אשׁר הדחתים שׁם נאם יהוה צבאות

8:4 ואמרת אליהם כה אמר יהוה היפלו ולא יקומו אם ישׁוב ולא ישׁוב

8:5 מדוע שׁובבה העם הזה ירושׁלם משׁבה נצחת החזיקו בתרמית מאנו לשׁוב

8:6 הקשׁבתי ואשׁמע לוא כן ידברו אין אישׁ נחם על רעתו לאמר מה עשׂיתי כלה שׁב במרצותם כסוס שׁוטף במלחמה

8:7 גם חסידה בשׁמים ידעה מועדיה ותר וסוס ועגור שׁמרו את עת באנה ועמי לא ידעו את משׁפט יהוה

8:8 איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשׁקר עשׂה עט שׁקר ספרים

8:9 הבישׁו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר יהוה מאסו וחכמת מה להם

8:10 לכן אתן את נשׁיהם לאחרים שׂדותיהם ליורשׁים כי מקטן ועד גדול כלה בצע בצע מנביא ועד כהן כלה עשׂה שׁקר

8:11 וירפו את שׁבר בת עמי על נקלה לאמר שׁלום שׁלום ואין שׁלום

8:12 הבשׁו כי תועבה עשׂו גם בושׁ לא יבשׁו והכלם לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתם יכשׁלו אמר יהוה

8:13 אסף אסיפם נאם יהוה אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה נבל ואתן להם יעברום

8:14 על מה אנחנו ישׁבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שׁם כי יהוה אלהינו הדמנו וישׁקנו מי ראשׁ כי חטאנו ליהוה

8:15 קוה לשׁלום ואין טוב לעת מרפה והנה בעתה

8:16 מדן נשׁמע נחרת סוסיו מקול מצהלות אביריו רעשׁה כל הארץ ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה עיר וישׁבי בה

8:17 כי הנני משׁלח בכם נחשׁים צפענים אשׁר אין להם לחשׁ ונשׁכו אתכם נאם יהוה

8:18 מבליגיתי עלי יגון עלי לבי דוי

8:19 הנה קול שׁועת בת עמי מארץ מרחקים היהוה אין בציון אם מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר

8:20 עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושׁענו

8:21 על שׁבר בת עמי השׁברתי קדרתי שׁמה החזקתני

8:22 הצרי אין בגלעד אם רפא אין שׁם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי

8:23 מי יתן ראשׁי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי

9:1 מי יתנני במדבר מלון ארחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בגדים

9:2 וידרכו את לשׁונם קשׁתם שׁקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה

9:3 אישׁ מרעהו השׁמרו ועל כל אח אל תבטחו כי כל אח עקוב יעקב וכל רע רכיל יהלך

9:4 ואישׁ ברעהו יהתלו ואמת לא ידברו למדו לשׁונם דבר שׁקר העוה נלאו

9:5 שׁבתך בתוך מרמה במרמה מאנו דעת אותי נאם יהוה

9:6 לכן כה אמר יהוה צבאות הנני צורפם ובחנתים כי איך אעשׂה מפני בת עמי

9:7 חץ שׁוחט לשׁונם מרמה דבר בפיו שׁלום את רעהו ידבר ובקרבו ישׂים ארבו

9:8 העל אלה לא אפקד בם נאם יהוה אם בגוי אשׁר כזה לא תתנקם נפשׁי

9:9 על ההרים אשׂא בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה כי נצתו מבלי אישׁ עבר ולא שׁמעו קול מקנה מעוף השׁמים ועד בהמה נדדו הלכו

9:10 ונתתי את ירושׁלם לגלים מעון תנים ואת ערי יהודה אתן שׁממה מבלי יושׁב

9:11 מי האישׁ החכם ויבן את זאת ואשׁר דבר פי יהוה אליו ויגדה על מה אבדה הארץ נצתה כמדבר מבלי עבר

9:12 ויאמר יהוה על עזבם את תורתי אשׁר נתתי לפניהם ולא שׁמעו בקולי ולא הלכו בה

9:13 וילכו אחרי שׁררות לבם ואחרי הבעלים אשׁר למדום אבותם

9:14 לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מאכילם את העם הזה לענה והשׁקיתים מי ראשׁ

9:15 והפצותים בגוים אשׁר לא ידעו המה ואבותם ושׁלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם

9:16 כה אמר יהוה צבאות התבוננו וקראו למקוננות ותבואינה ואל החכמות שׁלחו ותבואנה

9:17 ותמהרנה ותשׂנה עלינו נהי ותרדנה עינינו דמעה ועפעפינו יזלו מים

9:18 כי קול נהי נשׁמע מציון איך שׁדדנו בשׁנו מאד כי עזבנו ארץ כי השׁליכו משׁכנותינו

9:19 כי שׁמענה נשׁים דבר יהוה ותקח אזנכם דבר פיו ולמדנה בנותיכם נהי ואשׁה רעותה קינה

9:20 כי עלה מות בחלונינו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחבות

9:21 דבר כה נאם יהוה ונפלה נבלת האדם כדמן על פני השׂדה וכעמיר מאחרי הקצר ואין מאסף

9:22 כה אמר יהוה אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל יתהלל עשׁיר בעשׁרו

9:23 כי אם בזאת יתהלל המתהלל השׂכל וידע אותי כי אני יהוה עשׂה חסד משׁפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי נאם יהוה

9:24 הנה ימים באים נאם יהוה ופקדתי על כל מול בערלה

9:25 על מצרים ועל יהודה ועל אדום ועל בני עמון ועל מואב ועל כל קצוצי פאה הישׁבים במדבר כי כל הגוים ערלים וכל בית ישׂראל ערלי לב

10:1 שׁמעו את הדבר אשׁר דבר יהוה עליכם בית ישׂראל

10:2 כה אמר יהוה אל דרך הגוים אל תלמדו ומאתות השׁמים אל תחתו כי יחתו הגוים מהמה

10:3 כי חקות העמים הבל הוא כי עץ מיער כרתו מעשׂה ידי חרשׁ במעצד

10:4 בכסף ובזהב ייפהו במסמרות ובמקבות יחזקום ולוא יפיק

10:5 כתמר מקשׁה המה ולא ידברו נשׂוא ינשׂוא כי לא יצעדו אל תיראו מהם כי לא ירעו וגם היטיב אין אותם

10:6 מאין כמוך יהוה גדול אתה וגדול שׁמך בגבורה

10:7 מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך

10:8 ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא

10:9 כסף מרקע מתרשׁישׁ יובא וזהב מאופז מעשׂה חרשׁ וידי צורף תכלת וארגמן לבושׁם מעשׂה חכמים כלם

10:10 ויהוה אלהים אמת הוא אלהים חיים ומלך עולם מקצפו תרעשׁ הארץ ולא יכלו גוים זעמו

10:11 כדנה תאמרון להום אלהיא די שׁמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שׁמיא אלה

10:12 עשׂה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שׁמים

10:13 לקול תתו המון מים בשׁמים ויעלה נשׂאים מקצה ארץ ברקים למטר עשׂה ויוצא רוח מאצרתיו

10:14 נבער כל אדם מדעת הבישׁ כל צורף מפסל כי שׁקר נסכו ולא רוח בם

10:15 הבל המה מעשׂה תעתעים בעת פקדתם יאבדו

10:16 לא כאלה חלק יעקב כי יוצר הכל הוא וישׂראל שׁבט נחלתו יהוה צבאות שׁמו

10:17 אספי מארץ כנעתך ישׁבתי במצור

10:18 כי כה אמר יהוה הנני קולע את יושׁבי הארץ בפעם הזאת והצרותי להם למען ימצאו

10:19 אוי לי על שׁברי נחלה מכתי ואני אמרתי אך זה חלי ואשׂאנו

10:20 אהלי שׁדד וכל מיתרי נתקו בני יצאני ואינם אין נטה עוד אהלי ומקים יריעותי

10:21 כי נבערו הרעים ואת יהוה לא דרשׁו על כן לא השׂכילו וכל מרעיתם נפוצה

10:22 קול שׁמועה הנה באה ורעשׁ גדול מארץ צפון לשׂום את ערי יהודה שׁממה מעון תנים

10:23 ידעתי יהוה כי לא לאדם דרכו לא לאישׁ הלך והכין את צעדו

10:24 יסרני יהוה אך במשׁפט אל באפך פן תמעטני

10:25 שׁפך חמתך על הגוים אשׁר לא ידעוך ועל משׁפחות אשׁר בשׁמך לא קראו כי אכלו את יעקב ואכלהו ויכלהו ואת נוהו השׁמו

11:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר

11:2 שׁמעו את דברי הברית הזאת ודברתם אל אישׁ יהודה ועל ישׁבי ירושׁלם

11:3 ואמרת אליהם כה אמר יהוה אלהי ישׂראל ארור האישׁ אשׁר לא ישׁמע את דברי הברית הזאת

11:4 אשׁר צויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים מכור הברזל לאמר שׁמעו בקולי ועשׂיתם אותם ככל אשׁר אצוה אתכם והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים

11:5 למען הקים את השׁבועה אשׁר נשׁבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבשׁ כיום הזה ואען ואמר אמן יהוה

11:6 ויאמר יהוה אלי קרא את כל הדברים האלה בערי יהודה ובחצות ירושׁלם לאמר שׁמעו את דברי הברית הזאת ועשׂיתם אותם

11:7 כי העד העדתי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים ועד היום הזה השׁכם והעד לאמר שׁמעו בקולי

11:8 ולא שׁמעו ולא הטו את אזנם וילכו אישׁ בשׁרירות לבם הרע ואביא עליהם את כל דברי הברית הזאת אשׁר צויתי לעשׂות ולא עשׂו

11:9 ויאמר יהוה אלי נמצא קשׁר באישׁ יהודה ובישׁבי ירושׁלם

11:10 שׁבו על עונת אבותם הראשׁנים אשׁר מאנו לשׁמוע את דברי והמה הלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם הפרו בית ישׂראל ובית יהודה את בריתי אשׁר כרתי את אבותם

11:11 לכן כה אמר יהוה הנני מביא אליהם רעה אשׁר לא יוכלו לצאת ממנה וזעקו אלי ולא אשׁמע אליהם

11:12 והלכו ערי יהודה וישׁבי ירושׁלם וזעקו אל האלהים אשׁר הם מקטרים להם והושׁע לא יושׁיעו להם בעת רעתם

11:13 כי מספר עריך היו אלהיך יהודה ומספר חצות ירושׁלם שׂמתם מזבחות לבשׁת מזבחות לקטר לבעל

11:14 ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשׂא בעדם רנה ותפלה כי אינני שׁמע בעת קראם אלי בעד רעתם

11:15 מה לידידי בביתי עשׂותה המזמתה הרבים ובשׂר קדשׁ יעברו מעליך כי רעתכי אז תעלזי

11:16 זית רענן יפה פרי תאר קרא יהוה שׁמך לקול המולה גדלה הצית אשׁ עליה ורעו דליותיו

11:17 ויהוה צבאות הנוטע אותך דבר עליך רעה בגלל רעת בית ישׂראל ובית יהודה אשׁר עשׂו להם להכעסני לקטר לבעל

11:18 ויהוה הודיעני ואדעה אז הראיתני מעלליהם

11:19 ואני ככבשׂ אלוף יובל לטבוח ולא ידעתי כי עלי חשׁבו מחשׁבות נשׁחיתה עץ בלחמו ונכרתנו מארץ חיים ושׁמו לא יזכר עוד

11:20 ויהוה צבאות שׁפט צדק בחן כליות ולב אראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את ריבי

11:21 לכן כה אמר יהוה על אנשׁי ענתות המבקשׁים את נפשׁך לאמר לא תנבא בשׁם יהוה ולא תמות בידנו

11:22 לכן כה אמר יהוה צבאות הנני פקד עליהם הבחורים ימתו בחרב בניהם ובנותיהם ימתו ברעב

11:23 ושׁארית לא תהיה להם כי אביא רעה אל אנשׁי ענתות שׁנת פקדתם

12:1 צדיק אתה יהוה כי אריב אליך אך משׁפטים אדבר אותך מדוע דרך רשׁעים צלחה שׁלו כל בגדי בגד

12:2 נטעתם גם שׁרשׁו ילכו גם עשׂו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם

12:3 ואתה יהוה ידעתני תראני ובחנת לבי אתך התקם כצאן לטבחה והקדשׁם ליום הרגה

12:4 עד מתי תאבל הארץ ועשׂב כל השׂדה ייבשׁ מרעת ישׁבי בה ספתה בהמות ועוף כי אמרו לא יראה את אחריתנו

12:5 כי את רגלים רצתה וילאוך ואיך תתחרה את הסוסים ובארץ שׁלום אתה בוטח ואיך תעשׂה בגאון הירדן

12:6 כי גם אחיך ובית אביך גם המה בגדו בך גם המה קראו אחריך מלא אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות

12:7 עזבתי את ביתי נטשׁתי את נחלתי נתתי את ידדות נפשׁי בכף איביה

12:8 היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שׂנאתיה

12:9 העיט צבוע נחלתי לי העיט סביב עליה לכו אספו כל חית השׂדה התיו לאכלה

12:10 רעים רבים שׁחתו כרמי בססו את חלקתי נתנו את חלקת חמדתי למדבר שׁממה

12:11 שׂמה לשׁממה אבלה עלי שׁממה נשׁמה כל הארץ כי אין אישׁ שׂם על לב

12:12 על כל שׁפים במדבר באו שׁדדים כי חרב ליהוה אכלה מקצה ארץ ועד קצה הארץ אין שׁלום לכל בשׂר

12:13 זרעו חטים וקצים קצרו נחלו לא יועלו ובשׁו מתבואתיכם מחרון אף יהוה

12:14 כה אמר יהוה על כל שׁכני הרעים הנגעים בנחלה אשׁר הנחלתי את עמי את ישׂראל הנני נתשׁם מעל אדמתם ואת בית יהודה אתושׁ מתוכם

12:15 והיה אחרי נתשׁי אותם אשׁוב ורחמתים והשׁבתים אישׁ לנחלתו ואישׁ לארצו

12:16 והיה אם למד ילמדו את דרכי עמי להשׁבע בשׁמי חי יהוה כאשׁר למדו את עמי להשׁבע בבעל ונבנו בתוך עמי

12:17 ואם לא ישׁמעו ונתשׁתי את הגוי ההוא נתושׁ ואבד נאם יהוה

13:1 כה אמר יהוה אלי הלוך וקנית לך אזור פשׁתים ושׂמתו על מתניך ובמים לא תבאהו

13:2 ואקנה את האזור כדבר יהוה ואשׂם על מתני

13:3 ויהי דבר יהוה אלי שׁנית לאמר

13:4 קח את האזור אשׁר קנית אשׁר על מתניך וקום לך פרתה וטמנהו שׁם בנקיק הסלע

13:5 ואלך ואטמנהו בפרת כאשׁר צוה יהוה אותי

13:6 ויהי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משׁם את האזור אשׁר צויתיך לטמנו שׁם

13:7 ואלך פרתה ואחפר ואקח את האזור מן המקום אשׁר טמנתיו שׁמה והנה נשׁחת האזור לא יצלח לכל

13:8 ויהי דבר יהוה אלי לאמר

13:9 כה אמר יהוה ככה אשׁחית את גאון יהודה ואת גאון ירושׁלם הרב

13:10 העם הזה הרע המאנים לשׁמוע את דברי ההלכים בשׁררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשׁתחות להם ויהי כאזור הזה אשׁר לא יצלח לכל

13:11 כי כאשׁר ידבק האזור אל מתני אישׁ כן הדבקתי אלי את כל בית ישׂראל ואת כל בית יהודה נאם יהוה להיות לי לעם ולשׁם ולתהלה ולתפארת ולא שׁמעו

13:12 ואמרת אליהם את הדבר הזה כה אמר יהוה אלהי ישׂראל כל נבל ימלא יין ואמרו אליך הידע לא נדע כי כל נבל ימלא יין

13:13 ואמרת אליהם כה אמר יהוה הנני ממלא את כל ישׁבי הארץ הזאת ואת המלכים הישׁבים לדוד על כסאו ואת הכהנים ואת הנביאים ואת כל ישׁבי ירושׁלם שׁכרון

13:14 ונפצתים אישׁ אל אחיו והאבות והבנים יחדו נאם יהוה לא אחמול ולא אחוס ולא ארחם מהשׁחיתם

13:15 שׁמעו והאזינו אל תגבהו כי יהוה דבר

13:16 תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשׁך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשׁף וקויתם לאור ושׂמה לצלמות ישׁית לערפל

13:17 ואם לא תשׁמעוה במסתרים תבכה נפשׁי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשׁבה עדר יהוה

13:18 אמר למלך ולגבירה השׁפילו שׁבו כי ירד מראשׁותיכם עטרת תפארתכם

13:19 ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שׁלומים

13:20 שׂאי עיניכם וראי הבאים מצפון איה העדר נתן לך צאן תפארתך

13:21 מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אתם עליך אלפים לראשׁ הלוא חבלים יאחזוך כמו אשׁת לדה

13:22 וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שׁוליך נחמסו עקביך

13:23 היהפך כושׁי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע

13:24 ואפיצם כקשׁ עובר לרוח מדבר

13:25 זה גורלך מנת מדיך מאתי נאם יהוה אשׁר שׁכחת אותי ותבטחי בשׁקר

13:26 וגם אני חשׂפתי שׁוליך על פניך ונראה קלונך

13:27 נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על גבעות בשׂדה ראיתי שׁקוציך אוי לך ירושׁלם לא תטהרי אחרי מתי עד

14:1 אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו על דברי הבצרות

14:2 אבלה יהודה ושׁעריה אמללו קדרו לארץ וצוחת ירושׁלם עלתה

14:3 ואדריהם שׁלחו צעוריהם למים באו על גבים לא מצאו מים שׁבו כליהם ריקם בשׁו והכלמו וחפו ראשׁם

14:4 בעבור האדמה חתה כי לא היה גשׁם בארץ בשׁו אכרים חפו ראשׁם

14:5 כי גם אילת בשׂדה ילדה ועזוב כי לא היה דשׁא

14:6 ופראים עמדו על שׁפים שׁאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשׂב

14:7 אם עונינו ענו בנו יהוה עשׂה למען שׁמך כי רבו משׁובתינו לך חטאנו

14:8 מקוה ישׂראל מושׁיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וכארח נטה ללון

14:9 למה תהיה כאישׁ נדהם כגבור לא יוכל להושׁיע ואתה בקרבנו יהוה ושׁמך עלינו נקרא אל תנחנו

14:10 כה אמר יהוה לעם הזה כן אהבו לנוע רגליהם לא חשׂכו ויהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאתם

14:11 ויאמר יהוה אלי אל תתפלל בעד העם הזה לטובה

14:12 כי יצמו אינני שׁמע אל רנתם וכי יעלו עלה ומנחה אינני רצם כי בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם

14:13 ואמר אהה אדני יהוה הנה הנבאים אמרים להם לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם כי שׁלום אמת אתן לכם במקום הזה

14:14 ויאמר יהוה אלי שׁקר הנבאים נבאים בשׁמי לא שׁלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם חזון שׁקר וקסם ואלול ותרמות לבם המה מתנבאים לכם

14:15 לכן כה אמר יהוה על הנבאים הנבאים בשׁמי ואני לא שׁלחתים והמה אמרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת בחרב וברעב יתמו הנבאים ההמה

14:16 והעם אשׁר המה נבאים להם יהיו משׁלכים בחצות ירושׁלם מפני הרעב והחרב ואין מקבר להמה המה נשׁיהם ובניהם ובנתיהם ושׁפכתי עליהם את רעתם

14:17 ואמרת אליהם את הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל תדמינה כי שׁבר גדול נשׁברה בתולת בת עמי מכה נחלה מאד

14:18 אם יצאתי השׂדה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה תחלואי רעב כי גם נביא גם כהן סחרו אל ארץ ולא ידעו

14:19 המאס מאסת את יהודה אם בציון געלה נפשׁך מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא קוה לשׁלום ואין טוב ולעת מרפא והנה בעתה

14:20 ידענו יהוה רשׁענו עון אבותינו כי חטאנו לך

14:21 אל תנאץ למען שׁמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו

14:22 הישׁ בהבלי הגוים מגשׁמים ואם השׁמים יתנו רבבים הלא אתה הוא יהוה אלהינו ונקוה לך כי אתה עשׂית את כל אלה

15:1 ויאמר יהוה אלי אם יעמד משׁה ושׁמואל לפני אין נפשׁי אל העם הזה שׁלח מעל פני ויצאו

15:2 והיה כי יאמרו אליך אנה נצא ואמרת אליהם כה אמר יהוה אשׁר למות למות ואשׁר לחרב לחרב ואשׁר לרעב לרעב ואשׁר לשׁבי לשׁבי

15:3 ופקדתי עליהם ארבע משׁפחות נאם יהוה את החרב להרג ואת הכלבים לסחב ואת עוף השׁמים ואת בהמת הארץ לאכל ולהשׁחית

15:4 ונתתים לזועה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשׁה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשׁר עשׂה בירושׁלם

15:5 כי מי יחמל עליך ירושׁלם ומי ינוד לך ומי יסור לשׁאל לשׁלם לך

15:6 את נטשׁת אתי נאם יהוה אחור תלכי ואט את ידי עליך ואשׁחיתך נלאיתי הנחם

15:7 ואזרם במזרה בשׁערי הארץ שׁכלתי אבדתי את עמי מדרכיהם לוא שׁבו

15:8 עצמו לי אלמנתו מחול ימים הבאתי להם על אם בחור שׁדד בצהרים הפלתי עליה פתאם עיר ובהלות

15:9 אמללה ילדת השׁבעה נפחה נפשׁה באה שׁמשׁה בעד יומם בושׁה וחפרה ושׁאריתם לחרב אתן לפני איביהם נאם יהוה

15:10 אוי לי אמי כי ילדתני אישׁ ריב ואישׁ מדון לכל הארץ לא נשׁיתי ולא נשׁו בי כלה מקללוני

15:11 אמר יהוה אם לא שׁרותך לטוב אם לוא הפגעתי בך בעת רעה ובעת צרה את האיב

15:12 הירע ברזל ברזל מצפון ונחשׁת

15:13 חילך ואוצרותיך לבז אתן לא במחיר ובכל חטאותיך ובכל גבוליך

15:14 והעברתי את איביך בארץ לא ידעת כי אשׁ קדחה באפי עליכם תוקד

15:15 אתה ידעת יהוה זכרני ופקדני והנקם לי מרדפי אל לארך אפך תקחני דע שׂאתי עליך חרפה

15:16 נמצאו דבריך ואכלם ויהי דבריך לי לשׂשׂון ולשׂמחת לבבי כי נקרא שׁמך עלי יהוה אלהי צבאות

15:17 לא ישׁבתי בסוד משׂחקים ואעלז מפני ידך בדד ישׁבתי כי זעם מלאתני

15:18 למה היה כאבי נצח ומכתי אנושׁה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו

15:19 לכן כה אמר יהוה אם תשׁוב ואשׁיבך לפני תעמד ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישׁבו המה אליך ואתה לא תשׁוב אליהם

15:20 ונתתיך לעם הזה לחומת נחשׁת בצורה ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני להושׁיעך ולהצילך נאם יהוה

15:21 והצלתיך מיד רעים ופדתיך מכף ערצים

16:1 ויהי דבר יהוה אלי לאמר

16:2 לא תקח לך אשׁה ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה

16:3 כי כה אמר יהוה על הבנים ועל הבנות הילודים במקום הזה ועל אמתם הילדות אותם ועל אבותם המולדים אותם בארץ הזאת

16:4 ממותי תחלאים ימתו לא יספדו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו ובחרב וברעב יכלו והיתה נבלתם למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ

16:5 כי כה אמר יהוה אל תבוא בית מרזח ואל תלך לספוד ואל תנד להם כי אספתי את שׁלומי מאת העם הזה נאם יהוה את החסד ואת הרחמים

16:6 ומתו גדלים וקטנים בארץ הזאת לא יקברו ולא יספדו להם ולא יתגדד ולא יקרח להם

16:7 ולא יפרסו להם על אבל לנחמו על מת ולא ישׁקו אותם כוס תנחומים על אביו ועל אמו

16:8 ובית משׁתה לא תבוא לשׁבת אותם לאכל ולשׁתות

16:9 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני משׁבית מן המקום הזה לעיניכם ובימיכם קול שׂשׂון וקול שׂמחה קול חתן וקול כלה

16:10 והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה ואמרו אליך על מה דבר יהוה עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת ומה עוננו ומה חטאתנו אשׁר חטאנו ליהוה אלהינו

16:11 ואמרת אליהם על אשׁר עזבו אבותיכם אותי נאם יהוה וילכו אחרי אלהים אחרים ויעבדום וישׁתחוו להם ואתי עזבו ואת תורתי לא שׁמרו

16:12 ואתם הרעתם לעשׂות מאבותיכם והנכם הלכים אישׁ אחרי שׁררות לבו הרע לבלתי שׁמע אלי

16:13 והטלתי אתכם מעל הארץ הזאת על הארץ אשׁר לא ידעתם אתם ואבותיכם ועבדתם שׁם את אלהים אחרים יומם ולילה אשׁר לא אתן לכם חנינה

16:14 לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יאמר עוד חי יהוה אשׁר העלה את בני ישׂראל מארץ מצרים

16:15 כי אם חי יהוה אשׁר העלה את בני ישׂראל מארץ צפון ומכל הארצות אשׁר הדיחם שׁמה והשׁבתים על אדמתם אשׁר נתתי לאבותם

16:16 הנני שׁלח לדוגים רבים נאם יהוה ודיגום ואחרי כן אשׁלח לרבים צידים וצדום מעל כל הר ומעל כל גבעה ומנקיקי הסלעים

16:17 כי עיני על כל דרכיהם לא נסתרו מלפני ולא נצפן עונם מנגד עיני

16:18 ושׁלמתי ראשׁונה משׁנה עונם וחטאתם על חללם את ארצי בנבלת שׁקוציהם ותועבותיהם מלאו את נחלתי

16:19 יהוה עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבאו מאפסי ארץ ויאמרו אך שׁקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל

16:20 היעשׂה לו אדם אלהים והמה לא אלהים

16:21 לכן הנני מודיעם בפעם הזאת אודיעם את ידי ואת גבורתי וידעו כי שׁמי יהוה

17:1 חטאת יהודה כתובה בעט ברזל בצפרן שׁמיר חרושׁה על לוח לבם ולקרנות מזבחותיכם

17:2 כזכר בניהם מזבחותם ואשׁריהם על עץ רענן על גבעות הגבהות

17:3 הררי בשׂדה חילך כל אוצרותיך לבז אתן במתיך בחטאת בכל גבוליך

17:4 ושׁמטתה ובך מנחלתך אשׁר נתתי לך והעבדתיך את איביך בארץ אשׁר לא ידעת כי אשׁ קדחתם באפי עד עולם תוקד

17:5 כה אמר יהוה ארור הגבר אשׁר יבטח באדם ושׂם בשׂר זרעו ומן יהוה יסור לבו

17:6 והיה כערער בערבה ולא יראה כי יבוא טוב ושׁכן חררים במדבר ארץ מלחה ולא תשׁב

17:7 ברוך הגבר אשׁר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו

17:8 והיה כעץ שׁתול על מים ועל יובל ישׁלח שׁרשׁיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשׁנת בצרת לא ידאג ולא ימישׁ מעשׂות פרי

17:9 עקב הלב מכל ואנשׁ הוא מי ידענו

17:10 אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאישׁ כדרכו כפרי מעלליו

17:11 קרא דגר ולא ילד עשׂה עשׁר ולא במשׁפט בחצי ימו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל

17:12 כסא כבוד מרום מראשׁון מקום מקדשׁנו

17:13 מקוה ישׂראל יהוה כל עזביך יבשׁו יסורי בארץ יכתבו כי עזבו מקור מים חיים את יהוה

17:14 רפאני יהוה וארפא הושׁיעני ואושׁעה כי תהלתי אתה

17:15 הנה המה אמרים אלי איה דבר יהוה יבוא נא

17:16 ואני לא אצתי מרעה אחריך ויום אנושׁ לא התאויתי אתה ידעת מוצא שׂפתי נכח פניך היה

17:17 אל תהיה לי למחתה מחסי אתה ביום רעה

17:18 יבשׁו רדפי ואל אבשׁה אני יחתו המה ואל אחתה אני הביא עליהם יום רעה ומשׁנה שׁברון שׁברם

17:19 כה אמר יהוה אלי הלך ועמדת בשׁער בני עם אשׁר יבאו בו מלכי יהודה ואשׁר יצאו בו ובכל שׁערי ירושׁלם

17:20 ואמרת אליהם שׁמעו דבר יהוה מלכי יהודה וכל יהודה וכל ישׁבי ירושׁלם הבאים בשׁערים האלה

17:21 כה אמר יהוה השׁמרו בנפשׁותיכם ואל תשׂאו משׂא ביום השׁבת והבאתם בשׁערי ירושׁלם

17:22 ולא תוציאו משׂא מבתיכם ביום השׁבת וכל מלאכה לא תעשׂו וקדשׁתם את יום השׁבת כאשׁר צויתי את אבותיכם

17:23 ולא שׁמעו ולא הטו את אזנם ויקשׁו את ערפם לבלתי שׁומע ולבלתי קחת מוסר

17:24 והיה אם שׁמע תשׁמעון אלי נאם יהוה לבלתי הביא משׂא בשׁערי העיר הזאת ביום השׁבת ולקדשׁ את יום השׁבת לבלתי עשׂות בה כל מלאכה

17:25 ובאו בשׁערי העיר הזאת מלכים ושׂרים ישׁבים על כסא דוד רכבים ברכב ובסוסים המה ושׂריהם אישׁ יהודה וישׁבי ירושׁלם וישׁבה העיר הזאת לעולם

17:26 ובאו מערי יהודה ומסביבות ירושׁלם ומארץ בנימן ומן השׁפלה ומן ההר ומן הנגב מבאים עולה וזבח ומנחה ולבונה ומבאי תודה בית יהוה

17:27 ואם לא תשׁמעו אלי לקדשׁ את יום השׁבת ולבלתי שׂאת משׂא ובא בשׁערי ירושׁלם ביום השׁבת והצתי אשׁ בשׁעריה ואכלה ארמנות ירושׁלם ולא תכבה

18:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר

18:2 קום וירדת בית היוצר ושׁמה אשׁמיעך את דברי

18:3 וארד בית היוצר והנהו עשׂה מלאכה על האבנים

18:4 ונשׁחת הכלי אשׁר הוא עשׂה בחמר ביד היוצר ושׁב ויעשׂהו כלי אחר כאשׁר ישׁר בעיני היוצר לעשׂות

18:5 ויהי דבר יהוה אלי לאמור

18:6 הכיוצר הזה לא אוכל לעשׂות לכם בית ישׂראל נאם יהוה הנה כחמר ביד היוצר כן אתם בידי בית ישׂראל

18:7 רגע אדבר על גוי ועל ממלכה לנתושׁ ולנתוץ ולהאביד

18:8 ושׁב הגוי ההוא מרעתו אשׁר דברתי עליו ונחמתי על הרעה אשׁר חשׁבתי לעשׂות לו

18:9 ורגע אדבר על גוי ועל ממלכה לבנת ולנטע

18:10 ועשׂה הרעה בעיני לבלתי שׁמע בקולי ונחמתי על הטובה אשׁר אמרתי להיטיב אותו

18:11 ועתה אמר נא אל אישׁ יהודה ועל יושׁבי ירושׁלם לאמר כה אמר יהוה הנה אנכי יוצר עליכם רעה וחשׁב עליכם מחשׁבה שׁובו נא אישׁ מדרכו הרעה והיטיבו דרכיכם ומעלליכם

18:12 ואמרו נואשׁ כי אחרי מחשׁבותינו נלך ואישׁ שׁררות לבו הרע נעשׂה

18:13 לכן כה אמר יהוה שׁאלו נא בגוים מי שׁמע כאלה שׁעררת עשׂתה מאד בתולת ישׂראל

18:14 היעזב מצור שׂדי שׁלג לבנון אם ינתשׁו מים זרים קרים נוזלים

18:15 כי שׁכחני עמי לשׁוא יקטרו ויכשׁלום בדרכיהם שׁבילי עולם ללכת נתיבות דרך לא סלולה

18:16 לשׂום ארצם לשׁמה שׁרוקת עולם כל עובר עליה ישׁם ויניד בראשׁו

18:17 כרוח קדים אפיצם לפני אויב ערף ולא פנים אראם ביום אידם

18:18 ויאמרו לכו ונחשׁבה על ירמיהו מחשׁבות כי לא תאבד תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא לכו ונכהו בלשׁון ואל נקשׁיבה אל כל דבריו

18:19 הקשׁיבה יהוה אלי ושׁמע לקול יריבי

18:20 הישׁלם תחת טובה רעה כי כרו שׁוחה לנפשׁי זכר עמדי לפניך לדבר עליהם טובה להשׁיב את חמתך מהם

18:21 לכן תן את בניהם לרעב והגרם על ידי חרב ותהינה נשׁיהם שׁכלות ואלמנות ואנשׁיהם יהיו הרגי מות בחוריהם מכי חרב במלחמה

18:22 תשׁמע זעקה מבתיהם כי תביא עליהם גדוד פתאם כי כרו שׁיחה ללכדני ופחים טמנו לרגלי

18:23 ואתה יהוה ידעת את כל עצתם עלי למות אל תכפר על עונם וחטאתם מלפניך אל תמחי והיו מכשׁלים לפניך בעת אפך עשׂה בהם

19:1 כה אמר יהוה הלוך וקנית בקבק יוצר חרשׂ ומזקני העם ומזקני הכהנים

19:2 ויצאת אל גיא בן הנם אשׁר פתח שׁער החרסות וקראת שׁם את הדברים אשׁר אדבר אליך

19:3 ואמרת שׁמעו דבר יהוה מלכי יהודה וישׁבי ירושׁלם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מביא רעה על המקום הזה אשׁר כל שׁמעה תצלנה אזניו

19:4 יען אשׁר עזבני וינכרו את המקום הזה ויקטרו בו לאלהים אחרים אשׁר לא ידעום המה ואבותיהם ומלכי יהודה ומלאו את המקום הזה דם נקים

19:5 ובנו את במות הבעל לשׂרף את בניהם באשׁ עלות לבעל אשׁר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי

19:6 לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יקרא למקום הזה עוד התפת וגיא בן הנם כי אם גיא ההרגה

19:7 ובקתי את עצת יהודה וירושׁלם במקום הזה והפלתים בחרב לפני איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם ונתתי את נבלתם למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ

19:8 ושׂמתי את העיר הזאת לשׁמה ולשׁרקה כל עבר עליה ישׁם וישׁרק על כל מכתה

19:9 והאכלתים את בשׂר בניהם ואת בשׂר בנתיהם ואישׁ בשׂר רעהו יאכלו במצור ובמצוק אשׁר יציקו להם איביהם ומבקשׁי נפשׁם

19:10 ושׁברת הבקבק לעיני האנשׁים ההלכים אותך

19:11 ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות ככה אשׁבר את העם הזה ואת העיר הזאת כאשׁר ישׁבר את כלי היוצר אשׁר לא יוכל להרפה עוד ובתפת יקברו מאין מקום לקבור

19:12 כן אעשׂה למקום הזה נאם יהוה וליושׁביו ולתת את העיר הזאת כתפת

19:13 והיו בתי ירושׁלם ובתי מלכי יהודה כמקום התפת הטמאים לכל הבתים אשׁר קטרו על גגתיהם לכל צבא השׁמים והסך נסכים לאלהים אחרים

19:14 ויבא ירמיהו מהתפת אשׁר שׁלחו יהוה שׁם להנבא ויעמד בחצר בית יהוה ויאמר אל כל העם

19:15 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מבי אל העיר הזאת ועל כל עריה את כל הרעה אשׁר דברתי עליה כי הקשׁו את ערפם לבלתי שׁמוע את דברי

20:1 וישׁמע פשׁחור בן אמר הכהן והוא פקיד נגיד בבית יהוה את ירמיהו נבא את הדברים האלה

20:2 ויכה פשׁחור את ירמיהו הנביא ויתן אתו על המהפכת אשׁר בשׁער בנימן העליון אשׁר בבית יהוה

20:3 ויהי ממחרת ויצא פשׁחור את ירמיהו מן המהפכת ויאמר אליו ירמיהו לא פשׁחור קרא יהוה שׁמך כי אם מגור מסביב

20:4 כי כה אמר יהוה הנני נתנך למגור לך ולכל אהביך ונפלו בחרב איביהם ועיניך ראות ואת כל יהודה אתן ביד מלך בבל והגלם בבלה והכם בחרב

20:5 ונתתי את כל חסן העיר הזאת ואת כל יגיעה ואת כל יקרה ואת כל אוצרות מלכי יהודה אתן ביד איביהם ובזזום ולקחום והביאום בבלה

20:6 ואתה פשׁחור וכל ישׁבי ביתך תלכו בשׁבי ובבל תבוא ושׁם תמות ושׁם תקבר אתה וכל אהביך אשׁר נבאת להם בשׁקר

20:7 פתיתני יהוה ואפת חזקתני ותוכל הייתי לשׂחוק כל היום כלה לעג לי

20:8 כי מדי אדבר אזעק חמס ושׁד אקרא כי היה דבר יהוה לי לחרפה ולקלס כל היום

20:9 ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשׁמו והיה בלבי כאשׁ בערת עצר בעצמתי ונלאיתי כלכל ולא אוכל

20:10 כי שׁמעתי דבת רבים מגור מסביב הגידו ונגידנו כל אנושׁ שׁלומי שׁמרי צלעי אולי יפתה ונוכלה לו ונקחה נקמתנו ממנו

20:11 ויהוה אותי כגבור עריץ על כן רדפי יכשׁלו ולא יכלו בשׁו מאד כי לא השׂכילו כלמת עולם לא תשׁכח

20:12 ויהוה צבאות בחן צדיק ראה כליות ולב אראה נקמתך מהם כי אליך גליתי את ריבי

20:13 שׁירו ליהוה הללו את יהוה כי הציל את נפשׁ אביון מיד מרעים

20:14 ארור היום אשׁר ילדתי בו יום אשׁר ילדתני אמי אל יהי ברוך

20:15 ארור האישׁ אשׁר בשׂר את אבי לאמר ילד לך בן זכר שׂמח שׂמחהו

20:16 והיה האישׁ ההוא כערים אשׁר הפך יהוה ולא נחם ושׁמע זעקה בבקר ותרועה בעת צהרים

20:17 אשׁר לא מותתני מרחם ותהי לי אמי קברי ורחמה הרת עולם

20:18 למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויכלו בבשׁת ימי

21:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה בשׁלח אליו המלך צדקיהו את פשׁחור בן מלכיה ואת צפניה בן מעשׂיה הכהן לאמר

21:2 דרשׁ נא בעדנו את יהוה כי נבוכדראצר מלך בבל נלחם עלינו אולי יעשׂה יהוה אותנו ככל נפלאתיו ויעלה מעלינו

21:3 ויאמר ירמיהו אליהם כה תאמרן אל צדקיהו

21:4 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל הנני מסב את כלי המלחמה אשׁר בידכם אשׁר אתם נלחמים בם את מלך בבל ואת הכשׂדים הצרים עליכם מחוץ לחומה ואספתי אותם אל תוך העיר הזאת

21:5 ונלחמתי אני אתכם ביד נטויה ובזרוע חזקה ובאף ובחמה ובקצף גדול

21:6 והכיתי את יושׁבי העיר הזאת ואת האדם ואת הבהמה בדבר גדול ימתו

21:7 ואחרי כן נאם יהוה אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת עבדיו ואת העם ואת הנשׁארים בעיר הזאת מן הדבר מן החרב ומן הרעב ביד נבוכדראצר מלך בבל וביד איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם והכם לפי חרב לא יחוס עליהם ולא יחמל ולא ירחם

21:8 ואל העם הזה תאמר כה אמר יהוה הנני נתן לפניכם את דרך החיים ואת דרך המות

21:9 הישׁב בעיר הזאת ימות בחרב וברעב ובדבר והיוצא ונפל על הכשׂדים הצרים עליכם יחיה והיתה לו נפשׁו לשׁלל

21:10 כי שׂמתי פני בעיר הזאת לרעה ולא לטובה נאם יהוה ביד מלך בבל תנתן ושׂרפה באשׁ

21:11 ולבית מלך יהודה שׁמעו דבר יהוה

21:12 בית דוד כה אמר יהוה דינו לבקר משׁפט והצילו גזול מיד עושׁק פן תצא כאשׁ חמתי ובערה ואין מכבה מפני רע מעלליהם

21:13 הנני אליך ישׁבת העמק צור המישׁר נאם יהוה האמרים מי יחת עלינו ומי יבוא במעונותינו

21:14 ופקדתי עליכם כפרי מעלליכם נאם יהוה והצתי אשׁ ביערה ואכלה כל סביביה

22:1 כה אמר יהוה רד בית מלך יהודה ודברת שׁם את הדבר הזה

22:2 ואמרת שׁמע דבר יהוה מלך יהודה הישׁב על כסא דוד אתה ועבדיך ועמך הבאים בשׁערים האלה

22:3 כה אמר יהוה עשׂו משׁפט וצדקה והצילו גזול מיד עשׁוק וגר יתום ואלמנה אל תנו אל תחמסו ודם נקי אל תשׁפכו במקום הזה

22:4 כי אם עשׂו תעשׂו את הדבר הזה ובאו בשׁערי הבית הזה מלכים ישׁבים לדוד על כסאו רכבים ברכב ובסוסים הוא ועבדו ועמו

22:5 ואם לא תשׁמעו את הדברים האלה בי נשׁבעתי נאם יהוה כי לחרבה יהיה הבית הזה

22:6 כי כה אמר יהוה על בית מלך יהודה גלעד אתה לי ראשׁ הלבנון אם לא אשׁיתך מדבר ערים לא נושׁבה

22:7 וקדשׁתי עליך משׁחתים אישׁ וכליו וכרתו מבחר ארזיך והפילו על האשׁ

22:8 ועברו גוים רבים על העיר הזאת ואמרו אישׁ אל רעהו על מה עשׂה יהוה ככה לעיר הגדולה הזאת

22:9 ואמרו על אשׁר עזבו את ברית יהוה אלהיהם וישׁתחוו לאלהים אחרים ויעבדום

22:10 אל תבכו למת ואל תנדו לו בכו בכו להלך כי לא ישׁוב עוד וראה את ארץ מולדתו

22:11 כי כה אמר יהוה אל שׁלם בן יאשׁיהו מלך יהודה המלך תחת יאשׁיהו אביו אשׁר יצא מן המקום הזה לא ישׁוב שׁם עוד

22:12 כי במקום אשׁר הגלו אתו שׁם ימות ואת הארץ הזאת לא יראה עוד

22:13 הוי בנה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משׁפט ברעהו יעבד חנם ופעלו לא יתן לו

22:14 האמר אבנה לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשׁוח בשׁשׁר

22:15 התמלך כי אתה מתחרה בארז אביך הלוא אכל ושׁתה ועשׂה משׁפט וצדקה אז טוב לו

22:16 דן דין עני ואביון אז טוב הלוא היא הדעת אתי נאם יהוה

22:17 כי אין עיניך ולבך כי אם על בצעך ועל דם הנקי לשׁפוך ועל העשׁק ועל המרוצה לעשׂות

22:18 לכן כה אמר יהוה אל יהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה לא יספדו לו הוי אחי והוי אחות לא יספדו לו הוי אדון והוי הדה

22:19 קבורת חמור יקבר סחוב והשׁלך מהלאה לשׁערי ירושׁלם

22:20 עלי הלבנון וצעקי ובבשׁן תני קולך וצעקי מעברים כי נשׁברו כל מאהביך

22:21 דברתי אליך בשׁלותיך אמרת לא אשׁמע זה דרכך מנעוריך כי לא שׁמעת בקולי

22:22 כל רעיך תרעה רוח ומאהביך בשׁבי ילכו כי אז תבשׁי ונכלמת מכל רעתך

22:23 ישׁבתי בלבנון מקננתי בארזים מה נחנת בבא לך חבלים חיל כילדה

22:24 חי אני נאם יהוה כי אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימיני כי משׁם אתקנך

22:25 ונתתיך ביד מבקשׁי נפשׁך וביד אשׁר אתה יגור מפניהם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד הכשׂדים

22:26 והטלתי אתך ואת אמך אשׁר ילדתך על הארץ אחרת אשׁר לא ילדתם שׁם ושׁם תמותו

22:27 ועל הארץ אשׁר הם מנשׂאים את נפשׁם לשׁוב שׁם שׁמה לא ישׁובו

22:28 העצב נבזה נפוץ האישׁ הזה כניהו אם כלי אין חפץ בו מדוע הוטלו הוא וזרעו והשׁלכו על הארץ אשׁר לא ידעו

22:29 ארץ ארץ ארץ שׁמעי דבר יהוה

22:30 כה אמר יהוה כתבו את האישׁ הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו כי לא יצלח מזרעו אישׁ ישׁב על כסא דוד ומשׁל עוד ביהודה

23:1 הוי רעים מאבדים ומפצים את צאן מרעיתי נאם יהוה

23:2 לכן כה אמר יהוה אלהי ישׂראל על הרעים הרעים את עמי אתם הפצתם את צאני ותדחום ולא פקדתם אתם הנני פקד עליכם את רע מעלליכם נאם יהוה

23:3 ואני אקבץ את שׁארית צאני מכל הארצות אשׁר הדחתי אתם שׁם והשׁבתי אתהן על נוהן ופרו ורבו

23:4 והקמתי עליהם רעים ורעום ולא ייראו עוד ולא יחתו ולא יפקדו נאם יהוה

23:5 הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשׂכיל ועשׂה משׁפט וצדקה בארץ

23:6 בימיו תושׁע יהודה וישׂראל ישׁכן לבטח וזה שׁמו אשׁר יקראו יהוה צדקנו

23:7 לכן הנה ימים באים נאם יהוה ולא יאמרו עוד חי יהוה אשׁר העלה את בני ישׂראל מארץ מצרים

23:8 כי אם חי יהוה אשׁר העלה ואשׁר הביא את זרע בית ישׂראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשׁר הדחתים שׁם וישׁבו על אדמתם

23:9 לנבאים נשׁבר לבי בקרבי רחפו כל עצמותי הייתי כאישׁ שׁכור וכגבר עברו יין מפני יהוה ומפני דברי קדשׁו

23:10 כי מנאפים מלאה הארץ כי מפני אלה אבלה הארץ יבשׁו נאות מדבר ותהי מרוצתם רעה וגבורתם לא כן

23:11 כי גם נביא גם כהן חנפו גם בביתי מצאתי רעתם נאם יהוה

23:12 לכן יהיה דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה כי אביא עליהם רעה שׁנת פקדתם נאם יהוה

23:13 ובנביאי שׁמרון ראיתי תפלה הנבאו בבעל ויתעו את עמי את ישׂראל

23:14 ובנבאי ירושׁלם ראיתי שׁערורה נאוף והלך בשׁקר וחזקו ידי מרעים לבלתי שׁבו אישׁ מרעתו היו לי כלם כסדם וישׁביה כעמרה

23:15 לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשׁקתים מי ראשׁ כי מאת נביאי ירושׁלם יצאה חנפה לכל הארץ

23:16 כה אמר יהוה צבאות אל תשׁמעו על דברי הנבאים הנבאים לכם מהבלים המה אתכם חזון לבם ידברו לא מפי יהוה

23:17 אמרים אמור למנאצי דבר יהוה שׁלום יהיה לכם וכל הלך בשׁררות לבו אמרו לא תבוא עליכם רעה

23:18 כי מי עמד בסוד יהוה וירא וישׁמע את דברו מי הקשׁיב דברי וישׁמע

23:19 הנה סערת יהוה חמה יצאה וסער מתחולל על ראשׁ רשׁעים יחול

23:20 לא ישׁוב אף יהוה עד עשׂתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה בינה

23:21 לא שׁלחתי את הנבאים והם רצו לא דברתי אליהם והם נבאו

23:22 ואם עמדו בסודי וישׁמעו דברי את עמי וישׁבום מדרכם הרע ומרע מעלליהם

23:23 האלהי מקרב אני נאם יהוה ולא אלהי מרחק

23:24 אם יסתר אישׁ במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השׁמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה

23:25 שׁמעתי את אשׁר אמרו הנבאים הנבאים בשׁמי שׁקר לאמר חלמתי חלמתי

23:26 עד מתי הישׁ בלב הנבאים נבאי השׁקר ונביאי תרמת לבם

23:27 החשׁבים להשׁכיח את עמי שׁמי בחלומתם אשׁר יספרו אישׁ לרעהו כאשׁר שׁכחו אבותם את שׁמי בבעל

23:28 הנביא אשׁר אתו חלום יספר חלום ואשׁר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם יהוה

23:29 הלוא כה דברי כאשׁ נאם יהוה וכפטישׁ יפצץ סלע

23:30 לכן הנני על הנבאים נאם יהוה מגנבי דברי אישׁ מאת רעהו

23:31 הנני על הנביאם נאם יהוה הלקחים לשׁונם וינאמו נאם

23:32 הנני על נבאי חלמות שׁקר נאם יהוה ויספרום ויתעו את עמי בשׁקריהם ובפחזותם ואנכי לא שׁלחתים ולא צויתים והועיל לא יועילו לעם הזה נאם יהוה

23:33 וכי ישׁאלך העם הזה או הנביא או כהן לאמר מה משׂא יהוה ואמרת אליהם את מה משׂא ונטשׁתי אתכם נאם יהוה

23:34 והנביא והכהן והעם אשׁר יאמר משׂא יהוה ופקדתי על האישׁ ההוא ועל ביתו

23:35 כה תאמרו אישׁ על רעהו ואישׁ אל אחיו מה ענה יהוה ומה דבר יהוה

23:36 ומשׂא יהוה לא תזכרו עוד כי המשׂא יהיה לאישׁ דברו והפכתם את דברי אלהים חיים יהוה צבאות אלהינו

23:37 כה תאמר אל הנביא מה ענך יהוה ומה דבר יהוה

23:38 ואם משׂא יהוה תאמרו לכן כה אמר יהוה יען אמרכם את הדבר הזה משׂא יהוה ואשׁלח אליכם לאמר לא תאמרו משׂא יהוה

23:39 לכן הנני ונשׁיתי אתכם נשׁא ונטשׁתי אתכם ואת העיר אשׁר נתתי לכם ולאבותיכם מעל פני

23:40 ונתתי עליכם חרפת עולם וכלמות עולם אשׁר לא תשׁכח

24:1 הראני יהוה והנה שׁני דודאי תאנים מועדים לפני היכל יהוה אחרי הגלות נבוכדראצר מלך בבל את יכניהו בן יהויקים מלך יהודה ואת שׂרי יהודה ואת החרשׁ ואת המסגר מירושׁלם ויבאם בבל

24:2 הדוד אחד תאנים טבות מאד כתאני הבכרות והדוד אחד תאנים רעות מאד אשׁר לא תאכלנה מרע

24:3 ויאמר יהוה אלי מה אתה ראה ירמיהו ואמר תאנים התאנים הטבות טבות מאד והרעות רעות מאד אשׁר לא תאכלנה מרע

24:4 ויהי דבר יהוה אלי לאמר

24:5 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל כתאנים הטבות האלה כן אכיר את גלות יהודה אשׁר שׁלחתי מן המקום הזה ארץ כשׂדים לטובה

24:6 ושׂמתי עיני עליהם לטובה והשׁבתים על הארץ הזאת ובניתים ולא אהרס ונטעתים ולא אתושׁ

24:7 ונתתי להם לב לדעת אתי כי אני יהוה והיו לי לעם ואנכי אהיה להם לאלהים כי ישׁבו אלי בכל לבם

24:8 וכתאנים הרעות אשׁר לא תאכלנה מרע כי כה אמר יהוה כן אתן את צדקיהו מלך יהודה ואת שׂריו ואת שׁארית ירושׁלם הנשׁארים בארץ הזאת והישׁבים בארץ מצרים

24:9 ונתתים לזועה לרעה לכל ממלכות הארץ לחרפה ולמשׁל לשׁנינה ולקללה בכל המקמות אשׁר אדיחם שׁם

24:10 ושׁלחתי בם את החרב את הרעב ואת הדבר עד תמם מעל האדמה אשׁר נתתי להם ולאבותיהם

25:1 הדבר אשׁר היה על ירמיהו על כל עם יהודה בשׁנה הרבעית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה היא השׁנה הראשׁנית לנבוכדראצר מלך בבל

25:2 אשׁר דבר ירמיהו הנביא על כל עם יהודה ואל כל ישׁבי ירושׁלם לאמר

25:3 מן שׁלשׁ עשׂרה שׁנה ליאשׁיהו בן אמון מלך יהודה ועד היום הזה זה שׁלשׁ ועשׂרים שׁנה היה דבר יהוה אלי ואדבר אליכם אשׁכים ודבר ולא שׁמעתם

25:4 ושׁלח יהוה אליכם את כל עבדיו הנבאים השׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם ולא הטיתם את אזנכם לשׁמע

25:5 לאמר שׁובו נא אישׁ מדרכו הרעה ומרע מעלליכם ושׁבו על האדמה אשׁר נתן יהוה לכם ולאבותיכם למן עולם ועד עולם

25:6 ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשׁתחות להם ולא תכעיסו אותי במעשׂה ידיכם ולא ארע לכם

25:7 ולא שׁמעתם אלי נאם יהוה למען הכעסוני במעשׂה ידיכם לרע לכם

25:8 לכן כה אמר יהוה צבאות יען אשׁר לא שׁמעתם את דברי

25:9 הנני שׁלח ולקחתי את כל משׁפחות צפון נאם יהוה ואל נבוכדראצר מלך בבל עבדי והבאתים על הארץ הזאת ועל ישׁביה ועל כל הגוים האלה סביב והחרמתים ושׂמתים לשׁמה ולשׁרקה ולחרבות עולם

25:10 והאבדתי מהם קול שׂשׂון וקול שׂמחה קול חתן וקול כלה קול רחים ואור נר

25:11 והיתה כל הארץ הזאת לחרבה לשׁמה ועבדו הגוים האלה את מלך בבל שׁבעים שׁנה

25:12 והיה כמלאות שׁבעים שׁנה אפקד על מלך בבל ועל הגוי ההוא נאם יהוה את עונם ועל ארץ כשׂדים ושׂמתי אתו לשׁממות עולם

25:13 והבאיתי על הארץ ההיא את כל דברי אשׁר דברתי עליה את כל הכתוב בספר הזה אשׁר נבא ירמיהו על כל הגוים

25:14 כי עבדו בם גם המה גוים רבים ומלכים גדולים ושׁלמתי להם כפעלם וכמעשׂה ידיהם

25:15 כי כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אלי קח את כוס היין החמה הזאת מידי והשׁקיתה אתו את כל הגוים אשׁר אנכי שׁלח אותך אליהם

25:16 ושׁתו והתגעשׁו והתהללו מפני החרב אשׁר אנכי שׁלח בינתם

25:17 ואקח את הכוס מיד יהוה ואשׁקה את כל הגוים אשׁר שׁלחני יהוה אליהם

25:18 את ירושׁלם ואת ערי יהודה ואת מלכיה את שׂריה לתת אתם לחרבה לשׁמה לשׁרקה ולקללה כיום הזה

25:19 את פרעה מלך מצרים ואת עבדיו ואת שׂריו ואת כל עמו

25:20 ואת כל הערב ואת כל מלכי ארץ העוץ ואת כל מלכי ארץ פלשׁתים ואת אשׁקלון ואת עזה ואת עקרון ואת שׁארית אשׁדוד

25:21 את אדום ואת מואב ואת בני עמון

25:22 ואת כל מלכי צר ואת כל מלכי צידון ואת מלכי האי אשׁר בעבר הים

25:23 ואת דדן ואת תימא ואת בוז ואת כל קצוצי פאה

25:24 ואת כל מלכי ערב ואת כל מלכי הערב השׁכנים במדבר

25:25 ואת כל מלכי זמרי ואת כל מלכי עילם ואת כל מלכי מדי

25:26 ואת כל מלכי הצפון הקרבים והרחקים אישׁ אל אחיו ואת כל הממלכות הארץ אשׁר על פני האדמה ומלך שׁשׁך ישׁתה אחריהם

25:27 ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל שׁתו ושׁכרו וקיו ונפלו ולא תקומו מפני החרב אשׁר אנכי שׁלח ביניכם

25:28 והיה כי ימאנו לקחת הכוס מידך לשׁתות ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות שׁתו תשׁתו

25:29 כי הנה בעיר אשׁר נקרא שׁמי עליה אנכי מחל להרע ואתם הנקה תנקו לא תנקו כי חרב אני קרא על כל ישׁבי הארץ נאם יהוה צבאות

25:30 ואתה תנבא אליהם את כל הדברים האלה ואמרת אליהם יהוה ממרום ישׁאג וממעון קדשׁו יתן קולו שׁאג ישׁאג על נוהו הידד כדרכים יענה אל כל ישׁבי הארץ

25:31 בא שׁאון עד קצה הארץ כי ריב ליהוה בגוים נשׁפט הוא לכל בשׂר הרשׁעים נתנם לחרב נאם יהוה

25:32 כה אמר יהוה צבאות הנה רעה יצאת מגוי אל גוי וסער גדול יעור מירכתי ארץ

25:33 והיו חללי יהוה ביום ההוא מקצה הארץ ועד קצה הארץ לא יספדו ולא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו

25:34 הילילו הרעים וזעקו והתפלשׁו אדירי הצאן כי מלאו ימיכם לטבוח ותפוצותיכם ונפלתם ככלי חמדה

25:35 ואבד מנוס מן הרעים ופליטה מאדירי הצאן

25:36 קול צעקת הרעים ויללת אדירי הצאן כי שׁדד יהוה את מרעיתם

25:37 ונדמו נאות השׁלום מפני חרון אף יהוה

25:38 עזב ככפיר סכו כי היתה ארצם לשׁמה מפני חרון היונה ומפני חרון אפו

26:1 בראשׁית ממלכות יהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה היה הדבר הזה מאת יהוה לאמר

26:2 כה אמר יהוה עמד בחצר בית יהוה ודברת על כל ערי יהודה הבאים להשׁתחות בית יהוה את כל הדברים אשׁר צויתיך לדבר אליהם אל תגרע דבר

26:3 אולי ישׁמעו וישׁבו אישׁ מדרכו הרעה ונחמתי אל הרעה אשׁר אנכי חשׁב לעשׂות להם מפני רע מעלליהם

26:4 ואמרת אליהם כה אמר יהוה אם לא תשׁמעו אלי ללכת בתורתי אשׁר נתתי לפניכם

26:5 לשׁמע על דברי עבדי הנבאים אשׁר אנכי שׁלח אליכם והשׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם

26:6 ונתתי את הבית הזה כשׁלה ואת העיר הזאתה אתן לקללה לכל גויי הארץ

26:7 וישׁמעו הכהנים והנבאים וכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית יהוה

26:8 ויהי ככלות ירמיהו לדבר את כל אשׁר צוה יהוה לדבר אל כל העם ויתפשׂו אתו הכהנים והנבאים וכל העם לאמר מות תמות

26:9 מדוע נבית בשׁם יהוה לאמר כשׁלו יהיה הבית הזה והעיר הזאת תחרב מאין יושׁב ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית יהוה

26:10 וישׁמעו שׂרי יהודה את הדברים האלה ויעלו מבית המלך בית יהוה וישׁבו בפתח שׁער יהוה החדשׁ

26:11 ויאמרו הכהנים והנבאים אל השׂרים ואל כל העם לאמר משׁפט מות לאישׁ הזה כי נבא אל העיר הזאת כאשׁר שׁמעתם באזניכם

26:12 ויאמר ירמיהו אל כל השׂרים ואל כל העם לאמר יהוה שׁלחני להנבא אל הבית הזה ואל העיר הזאת את כל הדברים אשׁר שׁמעתם

26:13 ועתה היטיבו דרכיכם ומעלליכם ושׁמעו בקול יהוה אלהיכם וינחם יהוה אל הרעה אשׁר דבר עליכם

26:14 ואני הנני בידכם עשׂו לי כטוב וכישׁר בעיניכם

26:15 אך ידע תדעו כי אם ממתים אתם אתי כי דם נקי אתם נתנים עליכם ואל העיר הזאת ואל ישׁביה כי באמת שׁלחני יהוה עליכם לדבר באזניכם את כל הדברים האלה

26:16 ויאמרו השׂרים וכל העם אל הכהנים ואל הנביאים אין לאישׁ הזה משׁפט מות כי בשׁם יהוה אלהינו דבר אלינו

26:17 ויקמו אנשׁים מזקני הארץ ויאמרו אל כל קהל העם לאמר

26:18 מיכיה המורשׁתי היה נבא בימי חזקיהו מלך יהודה ויאמר אל כל עם יהודה לאמר כה אמר יהוה צבאות ציון שׂדה תחרשׁ וירושׁלים עיים תהיה והר הבית לבמות יער

26:19 ההמת המתהו חזקיהו מלך יהודה וכל יהודה הלא ירא את יהוה ויחל את פני יהוה וינחם יהוה אל הרעה אשׁר דבר עליהם ואנחנו עשׂים רעה גדולה על נפשׁותינו

26:20 וגם אישׁ היה מתנבא בשׁם יהוה אוריהו בן שׁמעיהו מקרית היערים וינבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת ככל דברי ירמיהו

26:21 וישׁמע המלך יהויקים וכל גבוריו וכל השׂרים את דבריו ויבקשׁ המלך המיתו וישׁמע אוריהו וירא ויברח ויבא מצרים

26:22 וישׁלח המלך יהויקים אנשׁים מצרים את אלנתן בן עכבור ואנשׁים אתו אל מצרים

26:23 ויוציאו את אוריהו ממצרים ויבאהו אל המלך יהויקים ויכהו בחרב וישׁלך את נבלתו אל קברי בני העם

26:24 אך יד אחיקם בן שׁפן היתה את ירמיהו לבלתי תת אתו ביד העם להמיתו

27:1 בראשׁית ממלכת יהויקם בן יאושׁיהו מלך יהודה היה הדבר הזה אל ירמיה מאת יהוה לאמר

27:2 כה אמר יהוה אלי עשׂה לך מוסרות ומטות ונתתם על צוארך

27:3 ושׁלחתם אל מלך אדום ואל מלך מואב ואל מלך בני עמון ואל מלך צר ואל מלך צידון ביד מלאכים הבאים ירושׁלם אל צדקיהו מלך יהודה

27:4 וצוית אתם אל אדניהם לאמר כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל כה תאמרו אל אדניכם

27:5 אנכי עשׂיתי את הארץ את האדם ואת הבהמה אשׁר על פני הארץ בכחי הגדול ובזרועי הנטויה ונתתיה לאשׁר ישׁר בעיני

27:6 ועתה אנכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנאצר מלך בבל עבדי וגם את חית השׂדה נתתי לו לעבדו

27:7 ועבדו אתו כל הגוים ואת בנו ואת בן בנו עד בא עת ארצו גם הוא ועבדו בו גוים רבים ומלכים גדלים

27:8 והיה הגוי והממלכה אשׁר לא יעבדו אתו את נבוכדנאצר מלך בבל ואת אשׁר לא יתן את צוארו בעל מלך בבל בחרב וברעב ובדבר אפקד על הגוי ההוא נאם יהוה עד תמי אתם בידו

27:9 ואתם אל תשׁמעו אל נביאיכם ואל קסמיכם ואל חלמתיכם ואל ענניכם ואל כשׁפיכם אשׁר הם אמרים אליכם לאמר לא תעבדו את מלך בבל

27:10 כי שׁקר הם נבאים לכם למען הרחיק אתכם מעל אדמתכם והדחתי אתכם ואבדתם

27:11 והגוי אשׁר יביא את צוארו בעל מלך בבל ועבדו והנחתיו על אדמתו נאם יהוה ועבדה וישׁב בה

27:12 ואל צדקיה מלך יהודה דברתי ככל הדברים האלה לאמר הביאו את צואריכם בעל מלך בבל ועבדו אתו ועמו וחיו

27:13 למה תמותו אתה ועמך בחרב ברעב ובדבר כאשׁר דבר יהוה אל הגוי אשׁר לא יעבד את מלך בבל

27:14 ואל תשׁמעו אל דברי הנבאים האמרים אליכם לאמר לא תעבדו את מלך בבל כי שׁקר הם נבאים לכם

27:15 כי לא שׁלחתים נאם יהוה והם נבאים בשׁמי לשׁקר למען הדיחי אתכם ואבדתם אתם והנבאים הנבאים לכם

27:16 ואל הכהנים ואל כל העם הזה דברתי לאמר כה אמר יהוה אל תשׁמעו אל דברי נביאיכם הנבאים לכם לאמר הנה כלי בית יהוה מושׁבים מבבלה עתה מהרה כי שׁקר המה נבאים לכם

27:17 אל תשׁמעו אליהם עבדו את מלך בבל וחיו למה תהיה העיר הזאת חרבה

27:18 ואם נבאים הם ואם ישׁ דבר יהוה אתם יפגעו נא ביהוה צבאות לבלתי באו הכלים הנותרים בבית יהוה ובית מלך יהודה ובירושׁלם בבלה

27:19 כי כה אמר יהוה צבאות אל העמדים ועל הים ועל המכנות ועל יתר הכלים הנותרים בעיר הזאת

27:20 אשׁר לא לקחם נבוכדנאצר מלך בבל בגלותו את יכוניה בן יהויקים מלך יהודה מירושׁלם בבלה ואת כל חרי יהודה וירושׁלם

27:21 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל על הכלים הנותרים בית יהוה ובית מלך יהודה וירושׁלם

27:22 בבלה יובאו ושׁמה יהיו עד יום פקדי אתם נאם יהוה והעליתים והשׁיבתים אל המקום הזה

28:1 ויהי בשׁנה ההיא בראשׁית ממלכת צדקיה מלך יהודה בשׁנת הרבעית בחדשׁ החמישׁי אמר אלי חנניה בן עזור הנביא אשׁר מגבעון בבית יהוה לעיני הכהנים וכל העם לאמר

28:2 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לאמר שׁברתי את על מלך בבל

28:3 בעוד שׁנתים ימים אני משׁיב אל המקום הזה את כל כלי בית יהוה אשׁר לקח נבוכדנאצר מלך בבל מן המקום הזה ויביאם בבל

28:4 ואת יכניה בן יהויקים מלך יהודה ואת כל גלות יהודה הבאים בבלה אני משׁיב אל המקום הזה נאם יהוה כי אשׁבר את על מלך בבל

28:5 ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל העם העמדים בבית יהוה

28:6 ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשׂה יהוה יקם יהוה את דבריך אשׁר נבאת להשׁיב כלי בית יהוה וכל הגולה מבבל אל המקום הזה

28:7 אך שׁמע נא הדבר הזה אשׁר אנכי דבר באזניך ובאזני כל העם

28:8 הנביאים אשׁר היו לפני ולפניך מן העולם וינבאו אל ארצות רבות ועל ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר

28:9 הנביא אשׁר ינבא לשׁלום בבא דבר הנביא יודע הנביא אשׁר שׁלחו יהוה באמת

28:10 ויקח חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישׁברהו

28:11 ויאמר חנניה לעיני כל העם לאמר כה אמר יהוה ככה אשׁבר את על נבכדנאצר מלך בבל בעוד שׁנתים ימים מעל צואר כל הגוים וילך ירמיה הנביא לדרכו

28:12 ויהי דבר יהוה אל ירמיה אחרי שׁבור חנניה הנביא את המוטה מעל צואר ירמיה הנביא לאמר

28:13 הלוך ואמרת אל חנניה לאמר כה אמר יהוה מוטת עץ שׁברת ועשׂית תחתיהן מטות ברזל

28:14 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל על ברזל נתתי על צואר כל הגוים האלה לעבד את נבכדנאצר מלך בבל ועבדהו וגם את חית השׂדה נתתי לו

28:15 ויאמר ירמיה הנביא אל חנניה הנביא שׁמע נא חנניה לא שׁלחך יהוה ואתה הבטחת את העם הזה על שׁקר

28:16 לכן כה אמר יהוה הנני משׁלחך מעל פני האדמה השׁנה אתה מת כי סרה דברת אל יהוה

28:17 וימת חנניה הנביא בשׁנה ההיא בחדשׁ השׁביעי

29:1 ואלה דברי הספר אשׁר שׁלח ירמיה הנביא מירושׁלם אל יתר זקני הגולה ואל הכהנים ואל הנביאים ואל כל העם אשׁר הגלה נבוכדנאצר מירושׁלם בבלה

29:2 אחרי צאת יכניה המלך והגבירה והסריסים שׂרי יהודה וירושׁלם והחרשׁ והמסגר מירושׁלם

29:3 ביד אלעשׂה בן שׁפן וגמריה בן חלקיה אשׁר שׁלח צדקיה מלך יהודה אל נבוכדנאצר מלך בבל בבלה לאמר

29:4 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לכל הגולה אשׁר הגליתי מירושׁלם בבלה

29:5 בנו בתים ושׁבו ונטעו גנות ואכלו את פרין

29:6 קחו נשׁים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשׁים ואת בנותיכם תנו לאנשׁים ותלדנה בנים ובנות ורבו שׁם ואל תמעטו

29:7 ודרשׁו את שׁלום העיר אשׁר הגליתי אתכם שׁמה והתפללו בעדה אל יהוה כי בשׁלומה יהיה לכם שׁלום

29:8 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אל ישׁיאו לכם נביאיכם אשׁר בקרבכם וקסמיכם ואל תשׁמעו אל חלמתיכם אשׁר אתם מחלמים

29:9 כי בשׁקר הם נבאים לכם בשׁמי לא שׁלחתים נאם יהוה

29:10 כי כה אמר יהוה כי לפי מלאת לבבל שׁבעים שׁנה אפקד אתכם והקמתי עליכם את דברי הטוב להשׁיב אתכם אל המקום הזה

29:11 כי אנכי ידעתי את המחשׁבת אשׁר אנכי חשׁב עליכם נאם יהוה מחשׁבות שׁלום ולא לרעה לתת לכם אחרית ותקוה

29:12 וקראתם אתי והלכתם והתפללתם אלי ושׁמעתי אליכם

29:13 ובקשׁתם אתי ומצאתם כי תדרשׁני בכל לבבכם

29:14 ונמצאתי לכם נאם יהוה ושׁבתי את שׁביתכם וקבצתי אתכם מכל הגוים ומכל המקומות אשׁר הדחתי אתכם שׁם נאם יהוה והשׁבתי אתכם אל המקום אשׁר הגליתי אתכם משׁם

29:15 כי אמרתם הקים לנו יהוה נבאים בבלה

29:16 כי כה אמר יהוה אל המלך היושׁב אל כסא דוד ואל כל העם היושׁב בעיר הזאת אחיכם אשׁר לא יצאו אתכם בגולה

29:17 כה אמר יהוה צבאות הנני משׁלח בם את החרב את הרעב ואת הדבר ונתתי אותם כתאנים השׁערים אשׁר לא תאכלנה מרע

29:18 ורדפתי אחריהם בחרב ברעב ובדבר ונתתים לזועה לכל ממלכות הארץ לאלה ולשׁמה ולשׁרקה ולחרפה בכל הגוים אשׁר הדחתים שׁם

29:19 תחת אשׁר לא שׁמעו אל דברי נאם יהוה אשׁר שׁלחתי אליהם את עבדי הנבאים השׁכם ושׁלח ולא שׁמעתם נאם יהוה

29:20 ואתם שׁמעו דבר יהוה כל הגולה אשׁר שׁלחתי מירושׁלם בבלה

29:21 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אל אחאב בן קוליה ואל צדקיהו בן מעשׂיה הנבאים לכם בשׁמי שׁקר הנני נתן אתם ביד נבוכדראצר מלך בבל והכם לעיניכם

29:22 ולקח מהם קללה לכל גלות יהודה אשׁר בבבל לאמר ישׂמך יהוה כצדקיהו וכאחב אשׁר קלם מלך בבל באשׁ

29:23 יען אשׁר עשׂו נבלה בישׂראל וינאפו את נשׁי רעיהם וידברו דבר בשׁמי שׁקר אשׁר לוא צויתם ואנכי הוידע ועד נאם יהוה

29:24 ואל שׁמעיהו הנחלמי תאמר לאמר

29:25 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לאמר יען אשׁר אתה שׁלחת בשׁמכה ספרים אל כל העם אשׁר בירושׁלם ואל צפניה בן מעשׂיה הכהן ואל כל הכהנים לאמר

29:26 יהוה נתנך כהן תחת יהוידע הכהן להיות פקדים בית יהוה לכל אישׁ משׁגע ומתנבא ונתתה אתו אל המהפכת ואל הצינק

29:27 ועתה למה לא גערת בירמיהו הענתתי המתנבא לכם

29:28 כי על כן שׁלח אלינו בבל לאמר ארכה היא בנו בתים ושׁבו ונטעו גנות ואכלו את פריהן

29:29 ויקרא צפניה הכהן את הספר הזה באזני ירמיהו הנביא

29:30 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר

29:31 שׁלח על כל הגולה לאמר כה אמר יהוה אל שׁמעיה הנחלמי יען אשׁר נבא לכם שׁמעיה ואני לא שׁלחתיו ויבטח אתכם על שׁקר

29:32 לכן כה אמר יהוה הנני פקד על שׁמעיה הנחלמי ועל זרעו לא יהיה לו אישׁ יושׁב בתוך העם הזה ולא יראה בטוב אשׁר אני עשׂה לעמי נאם יהוה כי סרה דבר על יהוה

30:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר

30:2 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל לאמר כתב לך את כל הדברים אשׁר דברתי אליך אל ספר

30:3 כי הנה ימים באים נאם יהוה ושׁבתי את שׁבות עמי ישׂראל ויהודה אמר יהוה והשׁבתים אל הארץ אשׁר נתתי לאבותם וירשׁוה

30:4 ואלה הדברים אשׁר דבר יהוה אל ישׂראל ואל יהודה

30:5 כי כה אמר יהוה קול חרדה שׁמענו פחד ואין שׁלום

30:6 שׁאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון

30:7 הוי כי גדול היום ההוא מאין כמהו ועת צרה היא ליעקב וממנה יושׁע

30:8 והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אשׁבר עלו מעל צוארך ומוסרותיך אנתק ולא יעבדו בו עוד זרים

30:9 ועבדו את יהוה אלהיהם ואת דוד מלכם אשׁר אקים להם

30:10 ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה ואל תחת ישׂראל כי הנני מושׁיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שׁבים ושׁב יעקב ושׁקט ושׁאנן ואין מחריד

30:11 כי אתך אני נאם יהוה להושׁיעך כי אעשׂה כלה בכל הגוים אשׁר הפצותיך שׁם אך אתך לא אעשׂה כלה ויסרתיך למשׁפט ונקה לא אנקך

30:12 כי כה אמר יהוה אנושׁ לשׁברך נחלה מכתך

30:13 אין דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך

30:14 כל מאהביך שׁכחוך אותך לא ידרשׁו כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רב עונך עצמו חטאתיך

30:15 מה תזעק על שׁברך אנושׁ מכאבך על רב עונך עצמו חטאתיך עשׂיתי אלה לך

30:16 לכן כל אכליך יאכלו וכל צריך כלם בשׁבי ילכו והיו שׁאסיך למשׁסה וכל בזזיך אתן לבז

30:17 כי אעלה ארכה לך וממכותיך ארפאך נאם יהוה כי נדחה קראו לך ציון היא דרשׁ אין לה

30:18 כה אמר יהוה הנני שׁב שׁבות אהלי יעקוב ומשׁכנתיו ארחם ונבנתה עיר על תלה וארמון על משׁפטו ישׁב

30:19 ויצא מהם תודה וקול משׂחקים והרבתים ולא ימעטו והכבדתים ולא יצערו

30:20 והיו בניו כקדם ועדתו לפני תכון ופקדתי על כל לחציו

30:21 והיה אדירו ממנו ומשׁלו מקרבו יצא והקרבתיו ונגשׁ אלי כי מי הוא זה ערב את לבו לגשׁת אלי נאם יהוה

30:22 והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים

30:23 הנה סערת יהוה חמה יצאה סער מתגורר על ראשׁ רשׁעים יחול

30:24 לא ישׁוב חרון אף יהוה עד עשׂתו ועד הקימו מזמות לבו באחרית הימים תתבוננו בה

31:1 בעת ההיא נאם יהוה אהיה לאלהים לכל משׁפחות ישׂראל והמה יהיו לי לעם

31:2 כה אמר יהוה מצא חן במדבר עם שׂרידי חרב הלוך להרגיעו ישׂראל

31:3 מרחוק יהוה נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משׁכתיך חסד

31:4 עוד אבנך ונבנית בתולת ישׂראל עוד תעדי תפיך ויצאת במחול משׂחקים

31:5 עוד תטעי כרמים בהרי שׁמרון נטעו נטעים וחללו

31:6 כי ישׁ יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל יהוה אלהינו

31:7 כי כה אמר יהוה רנו ליעקב שׂמחה וצהלו בראשׁ הגוים השׁמיעו הללו ואמרו הושׁע יהוה את עמך את שׁארית ישׂראל

31:8 הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עור ופסח הרה וילדת יחדו קהל גדול ישׁובו הנה

31:9 בבכי יבאו ובתחנונים אובילם אוליכם אל נחלי מים בדרך ישׁר לא יכשׁלו בה כי הייתי לישׂראל לאב ואפרים בכרי הוא

31:10 שׁמעו דבר יהוה גוים והגידו באיים ממרחק ואמרו מזרה ישׂראל יקבצנו ושׁמרו כרעה עדרו

31:11 כי פדה יהוה את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו

31:12 ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב יהוה על דגן ועל תירשׁ ועל יצהר ועל בני צאן ובקר והיתה נפשׁם כגן רוה ולא יוסיפו לדאבה עוד

31:13 אז תשׂמח בתולה במחול ובחרים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לשׂשׂון ונחמתים ושׂמחתים מיגונם

31:14 ורויתי נפשׁ הכהנים דשׁן ועמי את טובי ישׂבעו נאם יהוה

31:15 כה אמר יהוה קול ברמה נשׁמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו

31:16 כה אמר יהוה מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי ישׁ שׂכר לפעלתך נאם יהוה ושׁבו מארץ אויב

31:17 וישׁ תקוה לאחריתך נאם יהוה ושׁבו בנים לגבולם

31:18 שׁמוע שׁמעתי אפרים מתנודד יסרתני ואוסר כעגל לא למד השׁיבני ואשׁובה כי אתה יהוה אלהי

31:19 כי אחרי שׁובי נחמתי ואחרי הודעי ספקתי על ירך בשׁתי וגם נכלמתי כי נשׂאתי חרפת נעורי

31:20 הבן יקיר לי אפרים אם ילד שׁעשׁעים כי מדי דברי בו זכר אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם יהוה

31:21 הציבי לך צינים שׂמי לך תמרורים שׁתי לבך למסלה דרך הלכתי שׁובי בתולת ישׂראל שׁבי אל עריך אלה

31:22 עד מתי תתחמקין הבת השׁובבה כי ברא יהוה חדשׁה בארץ נקבה תסובב גבר

31:23 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובעריו בשׁובי את שׁבותם יברכך יהוה נוה צדק הר הקדשׁ

31:24 וישׁבו בה יהודה וכל עריו יחדו אכרים ונסעו בעדר

31:25 כי הרויתי נפשׁ עיפה וכל נפשׁ דאבה מלאתי

31:26 על זאת הקיצתי ואראה ושׁנתי ערבה לי

31:27 הנה ימים באים נאם יהוה וזרעתי את בית ישׂראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה

31:28 והיה כאשׁר שׁקדתי עליהם לנתושׁ ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע כן אשׁקד עליהם לבנות ולנטוע נאם יהוה

31:29 בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושׁני בנים תקהינה

31:30 כי אם אישׁ בעונו ימות כל האדם האכל הבסר תקהינה שׁניו

31:31 הנה ימים באים נאם יהוה וכרתי את בית ישׂראל ואת בית יהודה ברית חדשׁה

31:32 לא כברית אשׁר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם להוציאם מארץ מצרים אשׁר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם יהוה

31:33 כי זאת הברית אשׁר אכרת את בית ישׂראל אחרי הימים ההם נאם יהוה נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם

31:34 ולא ילמדו עוד אישׁ את רעהו ואישׁ את אחיו לאמר דעו את יהוה כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם יהוה כי אסלח לעונם ולחטאתם לא אזכר עוד

31:35 כה אמר יהוה נתן שׁמשׁ לאור יומם חקת ירח וכוכבים לאור לילה רגע הים ויהמו גליו יהוה צבאות שׁמו

31:36 אם ימשׁו החקים האלה מלפני נאם יהוה גם זרע ישׂראל ישׁבתו מהיות גוי לפני כל הימים

31:37 כה אמר יהוה אם ימדו שׁמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישׂראל על כל אשׁר עשׂו נאם יהוה

31:38 הנה ימים נאם יהוה ונבנתה העיר ליהוה ממגדל חננאל שׁער הפנה

31:39 ויצא עוד קוה המדה נגדו על גבעת גרב ונסב געתה

31:40 וכל העמק הפגרים והדשׁן וכל השׁרמות עד נחל קדרון עד פנת שׁער הסוסים מזרחה קדשׁ ליהוה לא ינתשׁ ולא יהרס עוד לעולם

32:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה בשׁנת העשׂרית לצדקיהו מלך יהודה היא השׁנה שׁמנה עשׂרה שׁנה לנבוכדראצר

32:2 ואז חיל מלך בבל צרים על ירושׁלם וירמיהו הנביא היה כלוא בחצר המטרה אשׁר בית מלך יהודה

32:3 אשׁר כלאו צדקיהו מלך יהודה לאמר מדוע אתה נבא לאמר כה אמר יהוה הנני נתן את העיר הזאת ביד מלך בבל ולכדה

32:4 וצדקיהו מלך יהודה לא ימלט מיד הכשׂדים כי הנתן ינתן ביד מלך בבל ודבר פיו עם פיו ועיניו את עינו תראינה

32:5 ובבל יולך את צדקיהו ושׁם יהיה עד פקדי אתו נאם יהוה כי תלחמו את הכשׂדים לא תצליחו

32:6 ויאמר ירמיהו היה דבר יהוה אלי לאמר

32:7 הנה חנמאל בן שׁלם דדך בא אליך לאמר קנה לך את שׂדי אשׁר בענתות כי לך משׁפט הגאלה לקנות

32:8 ויבא אלי חנמאל בן דדי כדבר יהוה אל חצר המטרה ויאמר אלי קנה נא את שׂדי אשׁר בענתות אשׁר בארץ בנימין כי לך משׁפט הירשׁה ולך הגאלה קנה לך ואדע כי דבר יהוה הוא

32:9 ואקנה את השׂדה מאת חנמאל בן דדי אשׁר בענתות ואשׁקלה לו את הכסף שׁבעה שׁקלים ועשׂרה הכסף

32:10 ואכתב בספר ואחתם ואעד עדים ואשׁקל הכסף במאזנים

32:11 ואקח את ספר המקנה את החתום המצוה והחקים ואת הגלוי

32:12 ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל היהודים הישׁבים בחצר המטרה

32:13 ואצוה את ברוך לעיניהם לאמר

32:14 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לקוח את הספרים האלה את ספר המקנה הזה ואת החתום ואת ספר הגלוי הזה ונתתם בכלי חרשׂ למען יעמדו ימים רבים

32:15 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל עוד יקנו בתים ושׂדות וכרמים בארץ הזאת

32:16 ואתפלל אל יהוה אחרי תתי את ספר המקנה אל ברוך בן נריה לאמר

32:17 אהה אדני יהוה הנה אתה עשׂית את השׁמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר

32:18 עשׂה חסד לאלפים ומשׁלם עון אבות אל חיק בניהם אחריהם האל הגדול הגבור יהוה צבאות שׁמו

32:19 גדל העצה ורב העליליה אשׁר עיניך פקחות על כל דרכי בני אדם לתת לאישׁ כדרכיו וכפרי מעלליו

32:20 אשׁר שׂמת אתות ומפתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישׂראל ובאדם ותעשׂה לך שׁם כיום הזה

32:21 ותצא את עמך את ישׂראל מארץ מצרים באתות ובמופתים וביד חזקה ובאזרוע נטויה ובמורא גדול

32:22 ותתן להם את הארץ הזאת אשׁר נשׁבעת לאבותם לתת להם ארץ זבת חלב ודבשׁ

32:23 ויבאו וירשׁו אתה ולא שׁמעו בקולך ובתרותך לא הלכו את כל אשׁר צויתה להם לעשׂות לא עשׂו ותקרא אתם את כל הרעה הזאת

32:24 הנה הסללות באו העיר ללכדה והעיר נתנה ביד הכשׂדים הנלחמים עליה מפני החרב והרעב והדבר ואשׁר דברת היה והנך ראה

32:25 ואתה אמרת אלי אדני יהוה קנה לך השׂדה בכסף והעד עדים והעיר נתנה ביד הכשׂדים

32:26 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר

32:27 הנה אני יהוה אלהי כל בשׂר הממני יפלא כל דבר

32:28 לכן כה אמר יהוה הנני נתן את העיר הזאת ביד הכשׂדים וביד נבוכדראצר מלך בבל ולכדה

32:29 ובאו הכשׂדים הנלחמים על העיר הזאת והציתו את העיר הזאת באשׁ ושׂרפוה ואת הבתים אשׁר קטרו על גגותיהם לבעל והסכו נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני

32:30 כי היו בני ישׂראל ובני יהודה אך עשׂים הרע בעיני מנערתיהם כי בני ישׂראל אך מכעסים אתי במעשׂה ידיהם נאם יהוה

32:31 כי על אפי ועל חמתי היתה לי העיר הזאת למן היום אשׁר בנו אותה ועד היום הזה להסירה מעל פני

32:32 על כל רעת בני ישׂראל ובני יהודה אשׁר עשׂו להכעסני המה מלכיהם שׂריהם כהניהם ונביאיהם ואישׁ יהודה וישׁבי ירושׁלם

32:33 ויפנו אלי ערף ולא פנים ולמד אתם השׁכם ולמד ואינם שׁמעים לקחת מוסר

32:34 וישׂימו שׁקוציהם בבית אשׁר נקרא שׁמי עליו לטמאו

32:35 ויבנו את במות הבעל אשׁר בגיא בן הנם להעביר את בניהם ואת בנותיהם למלך אשׁר לא צויתים ולא עלתה על לבי לעשׂות התועבה הזאת למען החטי את יהודה

32:36 ועתה לכן כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אל העיר הזאת אשׁר אתם אמרים נתנה ביד מלך בבל בחרב וברעב ובדבר

32:37 הנני מקבצם מכל הארצות אשׁר הדחתים שׁם באפי ובחמתי ובקצף גדול והשׁבתים אל המקום הזה והשׁבתים לבטח

32:38 והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים

32:39 ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם

32:40 וכרתי להם ברית עולם אשׁר לא אשׁוב מאחריהם להיטיבי אותם ואת יראתי אתן בלבבם לבלתי סור מעלי

32:41 ושׂשׂתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי ובכל נפשׁי

32:42 כי כה אמר יהוה כאשׁר הבאתי אל העם הזה את כל הרעה הגדולה הזאת כן אנכי מביא עליהם את כל הטובה אשׁר אנכי דבר עליהם

32:43 ונקנה השׂדה בארץ הזאת אשׁר אתם אמרים שׁממה היא מאין אדם ובהמה נתנה ביד הכשׂדים

32:44 שׂדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים בארץ בנימן ובסביבי ירושׁלם ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השׁפלה ובערי הנגב כי אשׁיב את שׁבותם נאם יהוה

33:1 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו שׁנית והוא עודנו עצור בחצר המטרה לאמר

33:2 כה אמר יהוה עשׂה יהוה יוצר אותה להכינה יהוה שׁמו

33:3 קרא אלי ואענך ואגידה לך גדלות ובצרות לא ידעתם

33:4 כי כה אמר יהוה אלהי ישׂראל על בתי העיר הזאת ועל בתי מלכי יהודה הנתצים אל הסללות ואל החרב

33:5 באים להלחם את הכשׂדים ולמלאם את פגרי האדם אשׁר הכיתי באפי ובחמתי ואשׁר הסתרתי פני מהעיר הזאת על כל רעתם

33:6 הנני מעלה לה ארכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שׁלום ואמת

33:7 והשׁבתי את שׁבות יהודה ואת שׁבות ישׂראל ובנתים כבראשׁנה

33:8 וטהרתים מכל עונם אשׁר חטאו לי וסלחתי לכול עונותיהם אשׁר חטאו לי ואשׁר פשׁעו בי

33:9 והיתה לי לשׁם שׂשׂון לתהלה ולתפארת לכל גויי הארץ אשׁר ישׁמעו את כל הטובה אשׁר אנכי עשׂה אתם ופחדו ורגזו על כל הטובה ועל כל השׁלום אשׁר אנכי עשׂה לה

33:10 כה אמר יהוה עוד ישׁמע במקום הזה אשׁר אתם אמרים חרב הוא מאין אדם ומאין בהמה בערי יהודה ובחצות ירושׁלם הנשׁמות מאין אדם ומאין יושׁב ומאין בהמה

33:11 קול שׂשׂון וקול שׂמחה קול חתן וקול כלה קול אמרים הודו את יהוה צבאות כי טוב יהוה כי לעולם חסדו מבאים תודה בית יהוה כי אשׁיב את שׁבות הארץ כבראשׁנה אמר יהוה

33:12 כה אמר יהוה צבאות עוד יהיה במקום הזה החרב מאין אדם ועד בהמה ובכל עריו נוה רעים מרבצים צאן

33:13 בערי ההר בערי השׁפלה ובערי הנגב ובארץ בנימן ובסביבי ירושׁלם ובערי יהודה עד תעברנה הצאן על ידי מונה אמר יהוה

33:14 הנה ימים באים נאם יהוה והקמתי את הדבר הטוב אשׁר דברתי אל בית ישׂראל ועל בית יהודה

33:15 בימים ההם ובעת ההיא אצמיח לדוד צמח צדקה ועשׂה משׁפט וצדקה בארץ

33:16 בימים ההם תושׁע יהודה וירושׁלם תשׁכון לבטח וזה אשׁר יקרא לה יהוה צדקנו

33:17 כי כה אמר יהוה לא יכרת לדוד אישׁ ישׁב על כסא בית ישׂראל

33:18 ולכהנים הלוים לא יכרת אישׁ מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה ועשׂה זבח כל הימים

33:19 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמור

33:20 כה אמר יהוה אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה ולבלתי היות יומם ולילה בעתם

33:21 גם בריתי תפר את דוד עבדי מהיות לו בן מלך על כסאו ואת הלוים הכהנים משׁרתי

33:22 אשׁר לא יספר צבא השׁמים ולא ימד חול הים כן ארבה את זרע דוד עבדי ואת הלוים משׁרתי אתי

33:23 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר

33:24 הלוא ראית מה העם הזה דברו לאמר שׁתי המשׁפחות אשׁר בחר יהוה בהם וימאסם ואת עמי ינאצון מהיות עוד גוי לפניהם

33:25 כה אמר יהוה אם לא בריתי יומם ולילה חקות שׁמים וארץ לא שׂמתי

33:26 גם זרע יעקוב ודוד עבדי אמאס מקחת מזרעו משׁלים אל זרע אברהם ישׂחק ויעקב כי אשׁוב את שׁבותם ורחמתים

34:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה ונבוכדראצר מלך בבל וכל חילו וכל ממלכות ארץ ממשׁלת ידו וכל העמים נלחמים על ירושׁלם ועל כל עריה לאמר

34:2 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל הלך ואמרת אל צדקיהו מלך יהודה ואמרת אליו כה אמר יהוה הנני נתן את העיר הזאת ביד מלך בבל ושׂרפה באשׁ

34:3 ואתה לא תמלט מידו כי תפשׂ תתפשׂ ובידו תנתן ועיניך את עיני מלך בבל תראינה ופיהו את פיך ידבר ובבל תבוא

34:4 אך שׁמע דבר יהוה צדקיהו מלך יהודה כה אמר יהוה עליך לא תמות בחרב

34:5 בשׁלום תמות וכמשׂרפות אבותיך המלכים הראשׁנים אשׁר היו לפניך כן ישׂרפו לך והוי אדון יספדו לך כי דבר אני דברתי נאם יהוה

34:6 וידבר ירמיהו הנביא אל צדקיהו מלך יהודה את כל הדברים האלה בירושׁלם

34:7 וחיל מלך בבל נלחמים על ירושׁלם ועל כל ערי יהודה הנותרות אל לכישׁ ואל עזקה כי הנה נשׁארו בערי יהודה ערי מבצר

34:8 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה אחרי כרת המלך צדקיהו ברית את כל העם אשׁר בירושׁלם לקרא להם דרור

34:9 לשׁלח אישׁ את עבדו ואישׁ את שׁפחתו העברי והעבריה חפשׁים לבלתי עבד בם ביהודי אחיהו אישׁ

34:10 וישׁמעו כל השׂרים וכל העם אשׁר באו בברית לשׁלח אישׁ את עבדו ואישׁ את שׁפחתו חפשׁים לבלתי עבד בם עוד וישׁמעו וישׁלחו

34:11 וישׁובו אחרי כן וישׁבו את העבדים ואת השׁפחות אשׁר שׁלחו חפשׁים ויכבישׁום לעבדים ולשׁפחות

34:12 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר

34:13 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אנכי כרתי ברית את אבותיכם ביום הוצאי אותם מארץ מצרים מבית עבדים לאמר

34:14 מקץ שׁבע שׁנים תשׁלחו אישׁ את אחיו העברי אשׁר ימכר לך ועבדך שׁשׁ שׁנים ושׁלחתו חפשׁי מעמך ולא שׁמעו אבותיכם אלי ולא הטו את אזנם

34:15 ותשׁבו אתם היום ותעשׂו את הישׁר בעיני לקרא דרור אישׁ לרעהו ותכרתו ברית לפני בבית אשׁר נקרא שׁמי עליו

34:16 ותשׁבו ותחללו את שׁמי ותשׁבו אישׁ את עבדו ואישׁ את שׁפחתו אשׁר שׁלחתם חפשׁים לנפשׁם ותכבשׁו אתם להיות לכם לעבדים ולשׁפחות

34:17 לכן כה אמר יהוה אתם לא שׁמעתם אלי לקרא דרור אישׁ לאחיו ואישׁ לרעהו הנני קרא לכם דרור נאם יהוה אל החרב אל הדבר ואל הרעב ונתתי אתכם לזועה לכל ממלכות הארץ

34:18 ונתתי את האנשׁים העברים את ברתי אשׁר לא הקימו את דברי הברית אשׁר כרתו לפני העגל אשׁר כרתו לשׁנים ויעברו בין בתריו

34:19 שׂרי יהודה ושׂרי ירושׁלם הסרסים והכהנים וכל עם הארץ העברים בין בתרי העגל

34:20 ונתתי אותם ביד איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם והיתה נבלתם למאכל לעוף השׁמים ולבהמת הארץ

34:21 ואת צדקיהו מלך יהודה ואת שׂריו אתן ביד איביהם וביד מבקשׁי נפשׁם וביד חיל מלך בבל העלים מעליכם

34:22 הנני מצוה נאם יהוה והשׁבתים אל העיר הזאת ונלחמו עליה ולכדוה ושׂרפה באשׁ ואת ערי יהודה אתן שׁממה מאין ישׁב

35:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה בימי יהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה לאמר

35:2 הלוך אל בית הרכבים ודברת אותם והבאותם בית יהוה אל אחת הלשׁכות והשׁקית אותם יין

35:3 ואקח את יאזניה בן ירמיהו בן חבצניה ואת אחיו ואת כל בניו ואת כל בית הרכבים

35:4 ואבא אתם בית יהוה אל לשׁכת בני חנן בן יגדליהו אישׁ האלהים אשׁר אצל לשׁכת השׂרים אשׁר ממעל ללשׁכת מעשׂיהו בן שׁלם שׁמר הסף

35:5 ואתן לפני בני בית הרכבים גבעים מלאים יין וכסות ואמר אליהם שׁתו יין

35:6 ויאמרו לא נשׁתה יין כי יונדב בן רכב אבינו צוה עלינו לאמר לא תשׁתו יין אתם ובניכם עד עולם

35:7 ובית לא תבנו וזרע לא תזרעו וכרם לא תטעו ולא יהיה לכם כי באהלים תשׁבו כל ימיכם למען תחיו ימים רבים על פני האדמה אשׁר אתם גרים שׁם

35:8 ונשׁמע בקול יהונדב בן רכב אבינו לכל אשׁר צונו לבלתי שׁתות יין כל ימינו אנחנו נשׁינו בנינו ובנתינו

35:9 ולבלתי בנות בתים לשׁבתנו וכרם ושׂדה וזרע לא יהיה לנו

35:10 ונשׁב באהלים ונשׁמע ונעשׂ ככל אשׁר צונו יונדב אבינו

35:11 ויהי בעלות נבוכדראצר מלך בבל אל הארץ ונאמר באו ונבוא ירושׁלם מפני חיל הכשׂדים ומפני חיל ארם ונשׁב בירושׁלם

35:12 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו לאמר

35:13 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הלך ואמרת לאישׁ יהודה וליושׁבי ירושׁלם הלוא תקחו מוסר לשׁמע אל דברי נאם יהוה

35:14 הוקם את דברי יהונדב בן רכב אשׁר צוה את בניו לבלתי שׁתות יין ולא שׁתו עד היום הזה כי שׁמעו את מצות אביהם ואנכי דברתי אליכם השׁכם ודבר ולא שׁמעתם אלי

35:15 ואשׁלח אליכם את כל עבדי הנבאים השׁכים ושׁלח לאמר שׁבו נא אישׁ מדרכו הרעה והיטיבו מעלליכם ואל תלכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ושׁבו אל האדמה אשׁר נתתי לכם ולאבתיכם ולא הטיתם את אזנכם ולא שׁמעתם אלי

35:16 כי הקימו בני יהונדב בן רכב את מצות אביהם אשׁר צום והעם הזה לא שׁמעו אלי

35:17 לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישׂראל הנני מביא אל יהודה ואל כל יושׁבי ירושׁלם את כל הרעה אשׁר דברתי עליהם יען דברתי אליהם ולא שׁמעו ואקרא להם ולא ענו

35:18 ולבית הרכבים אמר ירמיהו כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל יען אשׁר שׁמעתם על מצות יהונדב אביכם ותשׁמרו את כל מצותיו ותעשׂו ככל אשׁר צוה אתכם

35:19 לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לא יכרת אישׁ ליונדב בן רכב עמד לפני כל הימים

36:1 ויהי בשׁנה הרביעת ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת יהוה לאמר

36:2 קח לך מגלת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשׁר דברתי אליך על ישׂראל ועל יהודה ועל כל הגוים מיום דברתי אליך מימי יאשׁיהו ועד היום הזה

36:3 אולי ישׁמעו בית יהודה את כל הרעה אשׁר אנכי חשׁב לעשׂות להם למען ישׁובו אישׁ מדרכו הרעה וסלחתי לעונם ולחטאתם

36:4 ויקרא ירמיהו את ברוך בן נריה ויכתב ברוך מפי ירמיהו את כל דברי יהוה אשׁר דבר אליו על מגלת ספר

36:5 ויצוה ירמיהו את ברוך לאמר אני עצור לא אוכל לבוא בית יהוה

36:6 ובאת אתה וקראת במגלה אשׁר כתבת מפי את דברי יהוה באזני העם בית יהוה ביום צום וגם באזני כל יהודה הבאים מעריהם תקראם

36:7 אולי תפל תחנתם לפני יהוה וישׁבו אישׁ מדרכו הרעה כי גדול האף והחמה אשׁר דבר יהוה אל העם הזה

36:8 ויעשׂ ברוך בן נריה ככל אשׁר צוהו ירמיהו הנביא לקרא בספר דברי יהוה בית יהוה

36:9 ויהי בשׁנה החמשׁית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה בחדשׁ התשׁעי קראו צום לפני יהוה כל העם בירושׁלם וכל העם הבאים מערי יהודה בירושׁלם

36:10 ויקרא ברוך בספר את דברי ירמיהו בית יהוה בלשׁכת גמריהו בן שׁפן הספר בחצר העליון פתח שׁער בית יהוה החדשׁ באזני כל העם

36:11 וישׁמע מכיהו בן גמריהו בן שׁפן את כל דברי יהוה מעל הספר

36:12 וירד בית המלך על לשׁכת הספר והנה שׁם כל השׂרים יושׁבים אלישׁמע הספר ודליהו בן שׁמעיהו ואלנתן בן עכבור וגמריהו בן שׁפן וצדקיהו בן חנניהו וכל השׂרים

36:13 ויגד להם מכיהו את כל הדברים אשׁר שׁמע בקרא ברוך בספר באזני העם

36:14 וישׁלחו כל השׂרים אל ברוך את יהודי בן נתניהו בן שׁלמיהו בן כושׁי לאמר המגלה אשׁר קראת בה באזני העם קחנה בידך ולך ויקח ברוך בן נריהו את המגלה בידו ויבא אליהם

36:15 ויאמרו אליו שׁב נא וקראנה באזנינו ויקרא ברוך באזניהם

36:16 ויהי כשׁמעם את כל הדברים פחדו אישׁ אל רעהו ויאמרו אל ברוך הגיד נגיד למלך את כל הדברים האלה

36:17 ואת ברוך שׁאלו לאמר הגד נא לנו איך כתבת את כל הדברים האלה מפיו

36:18 ויאמר להם ברוך מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כתב על הספר בדיו

36:19 ויאמרו השׂרים אל ברוך לך הסתר אתה וירמיהו ואישׁ אל ידע איפה אתם

36:20 ויבאו אל המלך חצרה ואת המגלה הפקדו בלשׁכת אלישׁמע הספר ויגידו באזני המלך את כל הדברים

36:21 וישׁלח המלך את יהודי לקחת את המגלה ויקחה מלשׁכת אלישׁמע הספר ויקראה יהודי באזני המלך ובאזני כל השׂרים העמדים מעל המלך

36:22 והמלך יושׁב בית החרף בחדשׁ התשׁיעי ואת האח לפניו מבערת

36:23 ויהי כקרוא יהודי שׁלשׁ דלתות וארבעה יקרעה בתער הספר והשׁלך אל האשׁ אשׁר אל האח עד תם כל המגלה על האשׁ אשׁר על האח

36:24 ולא פחדו ולא קרעו את בגדיהם המלך וכל עבדיו השׁמעים את כל הדברים האלה

36:25 וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגעו במלך לבלתי שׂרף את המגלה ולא שׁמע אליהם

36:26 ויצוה המלך את ירחמאל בן המלך ואת שׂריהו בן עזריאל ואת שׁלמיהו בן עבדאל לקחת את ברוך הספר ואת ירמיהו הנביא ויסתרם יהוה

36:27 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו אחרי שׂרף המלך את המגלה ואת הדברים אשׁר כתב ברוך מפי ירמיהו לאמר

36:28 שׁוב קח לך מגלה אחרת וכתב עליה את כל הדברים הראשׁנים אשׁר היו על המגלה הראשׁנה אשׁר שׂרף יהויקים מלך יהודה

36:29 ועל יהויקים מלך יהודה תאמר כה אמר יהוה אתה שׂרפת את המגלה הזאת לאמר מדוע כתבת עליה לאמר בא יבוא מלך בבל והשׁחית את הארץ הזאת והשׁבית ממנה אדם ובהמה

36:30 לכן כה אמר יהוה על יהויקים מלך יהודה לא יהיה לו יושׁב על כסא דוד ונבלתו תהיה משׁלכת לחרב ביום ולקרח בלילה

36:31 ופקדתי עליו ועל זרעו ועל עבדיו את עונם והבאתי עליהם ועל ישׁבי ירושׁלם ואל אישׁ יהודה את כל הרעה אשׁר דברתי אליהם ולא שׁמעו

36:32 וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל ברוך בן נריהו הספר ויכתב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשׁר שׂרף יהויקים מלך יהודה באשׁ ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה

37:1 וימלך מלך צדקיהו בן יאשׁיהו תחת כניהו בן יהויקים אשׁר המליך נבוכדראצר מלך בבל בארץ יהודה

37:2 ולא שׁמע הוא ועבדיו ועם הארץ אל דברי יהוה אשׁר דבר ביד ירמיהו הנביא

37:3 וישׁלח המלך צדקיהו את יהוכל בן שׁלמיה ואת צפניהו בן מעשׂיה הכהן אל ירמיהו הנביא לאמר התפלל נא בעדנו אל יהוה אלהינו

37:4 וירמיהו בא ויצא בתוך העם ולא נתנו אתו בית הכליא

37:5 וחיל פרעה יצא ממצרים וישׁמעו הכשׂדים הצרים על ירושׁלם את שׁמעם ויעלו מעל ירושׁלם

37:6 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לאמר

37:7 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל כה תאמרו אל מלך יהודה השׁלח אתכם אלי לדרשׁני הנה חיל פרעה היצא לכם לעזרה שׁב לארצו מצרים

37:8 ושׁבו הכשׂדים ונלחמו על העיר הזאת ולכדה ושׂרפה באשׁ

37:9 כה אמר יהוה אל תשׁאו נפשׁתיכם לאמר הלך ילכו מעלינו הכשׂדים כי לא ילכו

37:10 כי אם הכיתם כל חיל כשׂדים הנלחמים אתכם ונשׁארו בם אנשׁים מדקרים אישׁ באהלו יקומו ושׂרפו את העיר הזאת באשׁ

37:11 והיה בהעלות חיל הכשׂדים מעל ירושׁלם מפני חיל פרעה

37:12 ויצא ירמיהו מירושׁלם ללכת ארץ בנימן לחלק משׁם בתוך העם

37:13 ויהי הוא בשׁער בנימן ושׁם בעל פקדת ושׁמו יראייה בן שׁלמיה בן חנניה ויתפשׂ את ירמיהו הנביא לאמר אל הכשׂדים אתה נפל

37:14 ויאמר ירמיהו שׁקר אינני נפל על הכשׂדים ולא שׁמע אליו ויתפשׂ יראייה בירמיהו ויבאהו אל השׂרים

37:15 ויקצפו השׂרים על ירמיהו והכו אתו ונתנו אותו בית האסור בית יהונתן הספר כי אתו עשׂו לבית הכלא

37:16 כי בא ירמיהו אל בית הבור ואל החניות וישׁב שׁם ירמיהו ימים רבים

37:17 וישׁלח המלך צדקיהו ויקחהו וישׁאלהו המלך בביתו בסתר ויאמר הישׁ דבר מאת יהוה ויאמר ירמיהו ישׁ ויאמר ביד מלך בבל תנתן

37:18 ויאמר ירמיהו אל המלך צדקיהו מה חטאתי לך ולעבדיך ולעם הזה כי נתתם אותי אל בית הכלא

37:19 ואיו נביאיכם אשׁר נבאו לכם לאמר לא יבא מלך בבל עליכם ועל הארץ הזאת

37:20 ועתה שׁמע נא אדני המלך תפל נא תחנתי לפניך ואל תשׁבני בית יהונתן הספר ולא אמות שׁם

37:21 ויצוה המלך צדקיהו ויפקדו את ירמיהו בחצר המטרה ונתן לו ככר לחם ליום מחוץ האפים עד תם כל הלחם מן העיר וישׁב ירמיהו בחצר המטרה

38:1 וישׁמע שׁפטיה בן מתן וגדליהו בן פשׁחור ויוכל בן שׁלמיהו ופשׁחור בן מלכיה את הדברים אשׁר ירמיהו מדבר אל כל העם לאמר

38:2 כה אמר יהוה הישׁב בעיר הזאת ימות בחרב ברעב ובדבר והיצא אל הכשׂדים יחיה והיתה לו נפשׁו לשׁלל וחי

38:3 כה אמר יהוה הנתן תנתן העיר הזאת ביד חיל מלך בבל ולכדה

38:4 ויאמרו השׂרים אל המלך יומת נא את האישׁ הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשׁי המלחמה הנשׁארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האישׁ הזה איננו דרשׁ לשׁלום לעם הזה כי אם לרעה

38:5 ויאמר המלך צדקיהו הנה הוא בידכם כי אין המלך יוכל אתכם דבר

38:6 ויקחו את ירמיהו וישׁלכו אתו אל הבור מלכיהו בן המלך אשׁר בחצר המטרה וישׁלחו את ירמיהו בחבלים ובבור אין מים כי אם טיט ויטבע ירמיהו בטיט

38:7 וישׁמע עבד מלך הכושׁי אישׁ סריס והוא בבית המלך כי נתנו את ירמיהו אל הבור והמלך יושׁב בשׁער בנימן

38:8 ויצא עבד מלך מבית המלך וידבר אל המלך לאמר

38:9 אדני המלך הרעו האנשׁים האלה את כל אשׁר עשׂו לירמיהו הנביא את אשׁר השׁליכו אל הבור וימת תחתיו מפני הרעב כי אין הלחם עוד בעיר

38:10 ויצוה המלך את עבד מלך הכושׁי לאמר קח בידך מזה שׁלשׁים אנשׁים והעלית את ירמיהו הנביא מן הבור בטרם ימות

38:11 ויקח עבד מלך את האנשׁים בידו ויבא בית המלך אל תחת האוצר ויקח משׁם בלוי הסחבות ובלוי מלחים וישׁלחם אל ירמיהו אל הבור בחבלים

38:12 ויאמר עבד מלך הכושׁי אל ירמיהו שׂים נא בלואי הסחבות והמלחים תחת אצלות ידיך מתחת לחבלים ויעשׂ ירמיהו כן

38:13 וימשׁכו את ירמיהו בחבלים ויעלו אתו מן הבור וישׁב ירמיהו בחצר המטרה

38:14 וישׁלח המלך צדקיהו ויקח את ירמיהו הנביא אליו אל מבוא השׁלישׁי אשׁר בבית יהוה ויאמר המלך אל ירמיהו שׁאל אני אתך דבר אל תכחד ממני דבר

38:15 ויאמר ירמיהו אל צדקיהו כי אגיד לך הלוא המת תמיתני וכי איעצך לא תשׁמע אלי

38:16 וישׁבע המלך צדקיהו אל ירמיהו בסתר לאמר חי יהוה את אשׁר עשׂה לנו את הנפשׁ הזאת אם אמיתך ואם אתנך ביד האנשׁים האלה אשׁר מבקשׁים את נפשׁך

38:17 ויאמר ירמיהו אל צדקיהו כה אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישׂראל אם יצא תצא אל שׂרי מלך בבל וחיתה נפשׁך והעיר הזאת לא תשׂרף באשׁ וחיתה אתה וביתך

38:18 ואם לא תצא אל שׂרי מלך בבל ונתנה העיר הזאת ביד הכשׂדים ושׂרפוה באשׁ ואתה לא תמלט מידם

38:19 ויאמר המלך צדקיהו אל ירמיהו אני דאג את היהודים אשׁר נפלו אל הכשׂדים פן יתנו אתי בידם והתעללו בי

38:20 ויאמר ירמיהו לא יתנו שׁמע נא בקול יהוה לאשׁר אני דבר אליך וייטב לך ותחי נפשׁך

38:21 ואם מאן אתה לצאת זה הדבר אשׁר הראני יהוה

38:22 והנה כל הנשׁים אשׁר נשׁארו בבית מלך יהודה מוצאות אל שׂרי מלך בבל והנה אמרות הסיתוך ויכלו לך אנשׁי שׁלמך הטבעו בבץ רגלך נסגו אחור

38:23 ואת כל נשׁיך ואת בניך מוצאים אל הכשׂדים ואתה לא תמלט מידם כי ביד מלך בבל תתפשׂ ואת העיר הזאת תשׂרף באשׁ

38:24 ויאמר צדקיהו אל ירמיהו אישׁ אל ידע בדברים האלה ולא תמות

38:25 וכי ישׁמעו השׂרים כי דברתי אתך ובאו אליך ואמרו אליך הגידה נא לנו מה דברת אל המלך אל תכחד ממנו ולא נמיתך ומה דבר אליך המלך

38:26 ואמרת אליהם מפיל אני תחנתי לפני המלך לבלתי השׁיבני בית יהונתן למות שׁם

38:27 ויבאו כל השׂרים אל ירמיהו וישׁאלו אתו ויגד להם ככל הדברים האלה אשׁר צוה המלך ויחרשׁו ממנו כי לא נשׁמע הדבר

38:28 וישׁב ירמיהו בחצר המטרה עד יום אשׁר נלכדה ירושׁלם והיה כאשׁר נלכדה ירושׁלם

39:1 בשׁנה התשׁעית לצדקיהו מלך יהודה בחדשׁ העשׂרי בא נבוכדראצר מלך בבל וכל חילו אל ירושׁלם ויצרו עליה

39:2 בעשׁתי עשׂרה שׁנה לצדקיהו בחדשׁ הרביעי בתשׁעה לחדשׁ הבקעה העיר

39:3 ויבאו כל שׂרי מלך בבל וישׁבו בשׁער התוך נרגל שׂר אצר סמגר נבו שׂר סכים רב סריס נרגל שׂר אצר רב מג וכל שׁארית שׂרי מלך בבל

39:4 ויהי כאשׁר ראם צדקיהו מלך יהודה וכל אנשׁי המלחמה ויברחו ויצאו לילה מן העיר דרך גן המלך בשׁער בין החמתים ויצא דרך הערבה

39:5 וירדפו חיל כשׂדים אחריהם וישׂגו את צדקיהו בערבות ירחו ויקחו אתו ויעלהו אל נבוכדראצר מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משׁפטים

39:6 וישׁחט מלך בבל את בני צדקיהו ברבלה לעיניו ואת כל חרי יהודה שׁחט מלך בבל

39:7 ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים לביא אתו בבלה

39:8 ואת בית המלך ואת בית העם שׂרפו הכשׂדים באשׁ ואת חמות ירושׁלם נתצו

39:9 ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו עליו ואת יתר העם הנשׁארים הגלה נבוזר אדן רב טבחים בבל

39:10 ומן העם הדלים אשׁר אין להם מאומה השׁאיר נבוזראדן רב טבחים בארץ יהודה ויתן להם כרמים ויגבים ביום ההוא

39:11 ויצו נבוכדראצר מלך בבל על ירמיהו ביד נבוזראדן רב טבחים לאמר

39:12 קחנו ועיניך שׂים עליו ואל תעשׂ לו מאומה רע כי אם כאשׁר ידבר אליך כן עשׂה עמו

39:13 וישׁלח נבוזראדן רב טבחים ונבושׁזבן רב סריס ונרגל שׂר אצר רב מג וכל רבי מלך בבל

39:14 וישׁלחו ויקחו את ירמיהו מחצר המטרה ויתנו אתו אל גדליהו בן אחיקם בן שׁפן להוצאהו אל הבית וישׁב בתוך העם

39:15 ואל ירמיהו היה דבר יהוה בהיתו עצור בחצר המטרה לאמר

39:16 הלוך ואמרת לעבד מלך הכושׁי לאמר כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני מבי את דברי אל העיר הזאת לרעה ולא לטובה והיו לפניך ביום ההוא

39:17 והצלתיך ביום ההוא נאם יהוה ולא תנתן ביד האנשׁים אשׁר אתה יגור מפניהם

39:18 כי מלט אמלטך ובחרב לא תפל והיתה לך נפשׁך לשׁלל כי בטחת בי נאם יהוה

40:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו מאת יהוה אחר שׁלח אתו נבוזראדן רב טבחים מן הרמה בקחתו אתו והוא אסור באזקים בתוך כל גלות ירושׁלם ויהודה המגלים בבלה

40:2 ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו יהוה אלהיך דבר את הרעה הזאת אל המקום הזה

40:3 ויבא ויעשׂ יהוה כאשׁר דבר כי חטאתם ליהוה ולא שׁמעתם בקולו והיה לכם דבר הזה

40:4 ועתה הנה פתחתיך היום מן האזקים אשׁר על ידך אם טוב בעיניך לבוא אתי בבל בא ואשׂים את עיני עליך ואם רע בעיניך לבוא אתי בבל חדל ראה כל הארץ לפניך אל טוב ואל הישׁר בעיניך ללכת שׁמה לך

40:5 ועודנו לא ישׁוב ושׁבה אל גדליה בן אחיקם בן שׁפן אשׁר הפקיד מלך בבל בערי יהודה ושׁב אתו בתוך העם או אל כל הישׁר בעיניך ללכת לך ויתן לו רב טבחים ארחה ומשׂאת וישׁלחהו

40:6 ויבא ירמיהו אל גדליה בן אחיקם המצפתה וישׁב אתו בתוך העם הנשׁארים בארץ

40:7 וישׁמעו כל שׂרי החילים אשׁר בשׂדה המה ואנשׁיהם כי הפקיד מלך בבל את גדליהו בן אחיקם בארץ וכי הפקיד אתו אנשׁים ונשׁים וטף ומדלת הארץ מאשׁר לא הגלו בבלה

40:8 ויבאו אל גדליה המצפתה וישׁמעאל בן נתניהו ויוחנן ויונתן בני קרח ושׂריה בן תנחמת ובני עופי הנטפתי ויזניהו בן המעכתי המה ואנשׁיהם

40:9 וישׁבע להם גדליהו בן אחיקם בן שׁפן ולאנשׁיהם לאמר אל תיראו מעבוד הכשׂדים שׁבו בארץ ועבדו את מלך בבל וייטב לכם

40:10 ואני הנני ישׁב במצפה לעמד לפני הכשׂדים אשׁר יבאו אלינו ואתם אספו יין וקיץ ושׁמן ושׂמו בכליכם ושׁבו בעריכם אשׁר תפשׂתם

40:11 וגם כל היהודים אשׁר במואב ובבני עמון ובאדום ואשׁר בכל הארצות שׁמעו כי נתן מלך בבל שׁארית ליהודה וכי הפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שׁפן

40:12 וישׁבו כל היהודים מכל המקמות אשׁר נדחו שׁם ויבאו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה ויאספו יין וקיץ הרבה מאד

40:13 ויוחנן בן קרח וכל שׂרי החילים אשׁר בשׂדה באו אל גדליהו המצפתה

40:14 ויאמרו אליו הידע תדע כי בעליס מלך בני עמון שׁלח את ישׁמעאל בן נתניה להכתך נפשׁ ולא האמין להם גדליהו בן אחיקם

40:15 ויוחנן בן קרח אמר אל גדליהו בסתר במצפה לאמר אלכה נא ואכה את ישׁמעאל בן נתניה ואישׁ לא ידע למה יככה נפשׁ ונפצו כל יהודה הנקבצים אליך ואבדה שׁארית יהודה

40:16 ויאמר גדליהו בן אחיקם אל יוחנן בן קרח אל תעשׂ את הדבר הזה כי שׁקר אתה דבר אל ישׁמעאל

41:1 ויהי בחדשׁ השׁביעי בא ישׁמעאל בן נתניה בן אלישׁמע מזרע המלוכה ורבי המלך ועשׂרה אנשׁים אתו אל גדליהו בן אחיקם המצפתה ויאכלו שׁם לחם יחדו במצפה

41:2 ויקם ישׁמעאל בן נתניה ועשׂרת האנשׁים אשׁר היו אתו ויכו את גדליהו בן אחיקם בן שׁפן בחרב וימת אתו אשׁר הפקיד מלך בבל בארץ

41:3 ואת כל היהודים אשׁר היו אתו את גדליהו במצפה ואת הכשׂדים אשׁר נמצאו שׁם את אנשׁי המלחמה הכה ישׁמעאל

41:4 ויהי ביום השׁני להמית את גדליהו ואישׁ לא ידע

41:5 ויבאו אנשׁים משׁכם משׁלו ומשׁמרון שׁמנים אישׁ מגלחי זקן וקרעי בגדים ומתגדדים ומנחה ולבונה בידם להביא בית יהוה

41:6 ויצא ישׁמעאל בן נתניה לקראתם מן המצפה הלך הלך ובכה ויהי כפגשׁ אתם ויאמר אליהם באו אל גדליהו בן אחיקם

41:7 ויהי כבואם אל תוך העיר וישׁחטם ישׁמעאל בן נתניה אל תוך הבור הוא והאנשׁים אשׁר אתו

41:8 ועשׂרה אנשׁים נמצאו בם ויאמרו אל ישׁמעאל אל תמתנו כי ישׁ לנו מטמנים בשׂדה חטים ושׂערים ושׁמן ודבשׁ ויחדל ולא המיתם בתוך אחיהם

41:9 והבור אשׁר השׁליך שׁם ישׁמעאל את כל פגרי האנשׁים אשׁר הכה ביד גדליהו הוא אשׁר עשׂה המלך אסא מפני בעשׁא מלך ישׂראל אתו מלא ישׁמעאל בן נתניהו חללים

41:10 וישׁב ישׁמעאל את כל שׁארית העם אשׁר במצפה את בנות המלך ואת כל העם הנשׁארים במצפה אשׁר הפקיד נבוזראדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם וישׁבם ישׁמעאל בן נתניה וילך לעבר אל בני עמון

41:11 וישׁמע יוחנן בן קרח וכל שׂרי החילים אשׁר אתו את כל הרעה אשׁר עשׂה ישׁמעאל בן נתניה

41:12 ויקחו את כל האנשׁים וילכו להלחם עם ישׁמעאל בן נתניה וימצאו אתו אל מים רבים אשׁר בגבעון

41:13 ויהי כראות כל העם אשׁר את ישׁמעאל את יוחנן בן קרח ואת כל שׂרי החילים אשׁר אתו וישׂמחו

41:14 ויסבו כל העם אשׁר שׁבה ישׁמעאל מן המצפה וישׁבו וילכו אל יוחנן בן קרח

41:15 וישׁמעאל בן נתניה נמלט בשׁמנה אנשׁים מפני יוחנן וילך אל בני עמון

41:16 ויקח יוחנן בן קרח וכל שׂרי החילים אשׁר אתו את כל שׁארית העם אשׁר השׁיב מאת ישׁמעאל בן נתניה מן המצפה אחר הכה את גדליה בן אחיקם גברים אנשׁי המלחמה ונשׁים וטף וסרסים אשׁר השׁיב מגבעון

41:17 וילכו וישׁבו בגרות כמוהם אשׁר אצל בית לחם ללכת לבוא מצרים

41:18 מפני הכשׂדים כי יראו מפניהם כי הכה ישׁמעאל בן נתניה את גדליהו בן אחיקם אשׁר הפקיד מלך בבל בארץ

42:1 ויגשׁו כל שׂרי החילים ויוחנן בן קרח ויזניה בן הושׁעיה וכל העם מקטן ועד גדול

42:2 ויאמרו אל ירמיהו הנביא תפל נא תחנתנו לפניך והתפלל בעדנו אל יהוה אלהיך בעד כל השׁארית הזאת כי נשׁארנו מעט מהרבה כאשׁר עיניך ראות אתנו

42:3 ויגד לנו יהוה אלהיך את הדרך אשׁר נלך בה ואת הדבר אשׁר נעשׂה

42:4 ויאמר אליהם ירמיהו הנביא שׁמעתי הנני מתפלל אל יהוה אלהיכם כדבריכם והיה כל הדבר אשׁר יענה יהוה אתכם אגיד לכם לא אמנע מכם דבר

42:5 והמה אמרו אל ירמיהו יהי יהוה בנו לעד אמת ונאמן אם לא ככל הדבר אשׁר ישׁלחך יהוה אלהיך אלינו כן נעשׂה

42:6 אם טוב ואם רע בקול יהוה אלהינו אשׁר אנו שׁלחים אתך אליו נשׁמע למען אשׁר ייטב לנו כי נשׁמע בקול יהוה אלהינו

42:7 ויהי מקץ עשׂרת ימים ויהי דבר יהוה אל ירמיהו

42:8 ויקרא אל יוחנן בן קרח ואל כל שׂרי החילים אשׁר אתו ולכל העם למקטן ועד גדול

42:9 ויאמר אליהם כה אמר יהוה אלהי ישׂראל אשׁר שׁלחתם אתי אליו להפיל תחנתכם לפניו

42:10 אם שׁוב תשׁבו בארץ הזאת ובניתי אתכם ולא אהרס ונטעתי אתכם ולא אתושׁ כי נחמתי אל הרעה אשׁר עשׂיתי לכם

42:11 אל תיראו מפני מלך בבל אשׁר אתם יראים מפניו אל תיראו ממנו נאם יהוה כי אתכם אני להושׁיע אתכם ולהציל אתכם מידו

42:12 ואתן לכם רחמים ורחם אתכם והשׁיב אתכם אל אדמתכם

42:13 ואם אמרים אתם לא נשׁב בארץ הזאת לבלתי שׁמע בקול יהוה אלהיכם

42:14 לאמר לא כי ארץ מצרים נבוא אשׁר לא נראה מלחמה וקול שׁופר לא נשׁמע וללחם לא נרעב ושׁם נשׁב

42:15 ועתה לכן שׁמעו דבר יהוה שׁארית יהודה כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אם אתם שׂום תשׂמון פניכם לבא מצרים ובאתם לגור שׁם

42:16 והיתה החרב אשׁר אתם יראים ממנה שׁם תשׂיג אתכם בארץ מצרים והרעב אשׁר אתם דאגים ממנו שׁם ידבק אחריכם מצרים ושׁם תמתו

42:17 ויהיו כל האנשׁים אשׁר שׂמו את פניהם לבוא מצרים לגור שׁם ימותו בחרב ברעב ובדבר ולא יהיה להם שׂריד ופליט מפני הרעה אשׁר אני מביא עליהם

42:18 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל כאשׁר נתך אפי וחמתי על ישׁבי ירושׁלם כן תתך חמתי עליכם בבאכם מצרים והייתם לאלה ולשׁמה ולקללה ולחרפה ולא תראו עוד את המקום הזה

42:19 דבר יהוה עליכם שׁארית יהודה אל תבאו מצרים ידע תדעו כי העידתי בכם היום

42:20 כי התעתים בנפשׁותיכם כי אתם שׁלחתם אתי אל יהוה אלהיכם לאמר התפלל בעדנו אל יהוה אלהינו וככל אשׁר יאמר יהוה אלהינו כן הגד לנו ועשׂינו

42:21 ואגד לכם היום ולא שׁמעתם בקול יהוה אלהיכם ולכל אשׁר שׁלחני אליכם

42:22 ועתה ידע תדעו כי בחרב ברעב ובדבר תמותו במקום אשׁר חפצתם לבוא לגור שׁם

43:1 ויהי ככלות ירמיהו לדבר אל כל העם את כל דברי יהוה אלהיהם אשׁר שׁלחו יהוה אלהיהם אליהם את כל הדברים האלה

43:2 ויאמר עזריה בן הושׁעיה ויוחנן בן קרח וכל האנשׁים הזדים אמרים אל ירמיהו שׁקר אתה מדבר לא שׁלחך יהוה אלהינו לאמר לא תבאו מצרים לגור שׁם

43:3 כי ברוך בן נריה מסית אתך בנו למען תת אתנו ביד הכשׂדים להמית אתנו ולהגלות אתנו בבל

43:4 ולא שׁמע יוחנן בן קרח וכל שׂרי החילים וכל העם בקול יהוה לשׁבת בארץ יהודה

43:5 ויקח יוחנן בן קרח וכל שׂרי החילים את כל שׁארית יהודה אשׁר שׁבו מכל הגוים אשׁר נדחו שׁם לגור בארץ יהודה

43:6 את הגברים ואת הנשׁים ואת הטף ואת בנות המלך ואת כל הנפשׁ אשׁר הניח נבוזראדן רב טבחים את גדליהו בן אחיקם בן שׁפן ואת ירמיהו הנביא ואת ברוך בן נריהו

43:7 ויבאו ארץ מצרים כי לא שׁמעו בקול יהוה ויבאו עד תחפנחס

43:8 ויהי דבר יהוה אל ירמיהו בתחפנחס לאמר

43:9 קח בידך אבנים גדלות וטמנתם במלט במלבן אשׁר בפתח בית פרעה בתחפנחס לעיני אנשׁים יהודים

43:10 ואמרת אליהם כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני שׁלח ולקחתי את נבוכדראצר מלך בבל עבדי ושׂמתי כסאו ממעל לאבנים האלה אשׁר טמנתי ונטה את שׁפרורו עליהם

43:11 ובאה והכה את ארץ מצרים אשׁר למות למות ואשׁר לשׁבי לשׁבי ואשׁר לחרב לחרב

43:12 והצתי אשׁ בבתי אלהי מצרים ושׂרפם ושׁבם ועטה את ארץ מצרים כאשׁר יעטה הרעה את בגדו ויצא משׁם בשׁלום

43:13 ושׁבר את מצבות בית שׁמשׁ אשׁר בארץ מצרים ואת בתי אלהי מצרים ישׂרף באשׁ

44:1 הדבר אשׁר היה אל ירמיהו אל כל היהודים הישׁבים בארץ מצרים הישׁבים במגדל ובתחפנחס ובנף ובארץ פתרוס לאמר

44:2 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל אתם ראיתם את כל הרעה אשׁר הבאתי על ירושׁלם ועל כל ערי יהודה והנם חרבה היום הזה ואין בהם יושׁב

44:3 מפני רעתם אשׁר עשׂו להכעסני ללכת לקטר לעבד לאלהים אחרים אשׁר לא ידעום המה אתם ואבתיכם

44:4 ואשׁלח אליכם את כל עבדי הנביאים השׁכים ושׁלח לאמר אל נא תעשׂו את דבר התעבה הזאת אשׁר שׂנאתי

44:5 ולא שׁמעו ולא הטו את אזנם לשׁוב מרעתם לבלתי קטר לאלהים אחרים

44:6 ותתך חמתי ואפי ותבער בערי יהודה ובחצות ירושׁלם ותהיינה לחרבה לשׁממה כיום הזה

44:7 ועתה כה אמר יהוה אלהי צבאות אלהי ישׂראל למה אתם עשׂים רעה גדולה אל נפשׁתכם להכרית לכם אישׁ ואשׁה עולל ויונק מתוך יהודה לבלתי הותיר לכם שׁארית

44:8 להכעסני במעשׂי ידיכם לקטר לאלהים אחרים בארץ מצרים אשׁר אתם באים לגור שׁם למען הכרית לכם ולמען היותכם לקללה ולחרפה בכל גויי הארץ

44:9 השׁכחתם את רעות אבותיכם ואת רעות מלכי יהודה ואת רעות נשׁיו ואת רעתכם ואת רעת נשׁיכם אשׁר עשׂו בארץ יהודה ובחצות ירושׁלם

44:10 לא דכאו עד היום הזה ולא יראו ולא הלכו בתורתי ובחקתי אשׁר נתתי לפניכם ולפני אבותיכם

44:11 לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני שׂם פני בכם לרעה ולהכרית את כל יהודה

44:12 ולקחתי את שׁארית יהודה אשׁר שׂמו פניהם לבוא ארץ מצרים לגור שׁם ותמו כל בארץ מצרים יפלו בחרב ברעב יתמו מקטן ועד גדול בחרב וברעב ימתו והיו לאלה לשׁמה ולקללה ולחרפה

44:13 ופקדתי על היושׁבים בארץ מצרים כאשׁר פקדתי על ירושׁלם בחרב ברעב ובדבר

44:14 ולא יהיה פליט ושׂריד לשׁארית יהודה הבאים לגור שׁם בארץ מצרים ולשׁוב ארץ יהודה אשׁר המה מנשׂאים את נפשׁם לשׁוב לשׁבת שׁם כי לא ישׁובו כי אם פלטים

44:15 ויענו את ירמיהו כל האנשׁים הידעים כי מקטרות נשׁיהם לאלהים אחרים וכל הנשׁים העמדות קהל גדול וכל העם הישׁבים בארץ מצרים בפתרוס לאמר

44:16 הדבר אשׁר דברת אלינו בשׁם יהוה איננו שׁמעים אליך

44:17 כי עשׂה נעשׂה את כל הדבר אשׁר יצא מפינו לקטר למלכת השׁמים והסיך לה נסכים כאשׁר עשׂינו אנחנו ואבתינו מלכינו ושׂרינו בערי יהודה ובחצות ירושׁלם ונשׂבע לחם ונהיה טובים ורעה לא ראינו

44:18 ומן אז חדלנו לקטר למלכת השׁמים והסך לה נסכים חסרנו כל ובחרב וברעב תמנו

44:19 וכי אנחנו מקטרים למלכת השׁמים ולהסך לה נסכים המבלעדי אנשׁינו עשׂינו לה כונים להעצבה והסך לה נסכים

44:20 ויאמר ירמיהו אל כל העם על הגברים ועל הנשׁים ועל כל העם הענים אתו דבר לאמר

44:21 הלוא את הקטר אשׁר קטרתם בערי יהודה ובחצות ירושׁלם אתם ואבותיכם מלכיכם ושׂריכם ועם הארץ אתם זכר יהוה ותעלה על לבו

44:22 ולא יוכל יהוה עוד לשׂאת מפני רע מעלליכם מפני התועבת אשׁר עשׂיתם ותהי ארצכם לחרבה ולשׁמה ולקללה מאין יושׁב כהיום הזה

44:23 מפני אשׁר קטרתם ואשׁר חטאתם ליהוה ולא שׁמעתם בקול יהוה ובתרתו ובחקתיו ובעדותיו לא הלכתם על כן קראת אתכם הרעה הזאת כיום הזה

44:24 ויאמר ירמיהו אל כל העם ואל כל הנשׁים שׁמעו דבר יהוה כל יהודה אשׁר בארץ מצרים

44:25 כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל לאמר אתם ונשׁיכם ותדברנה בפיכם ובידיכם מלאתם לאמר עשׂה נעשׂה את נדרינו אשׁר נדרנו לקטר למלכת השׁמים ולהסך לה נסכים הקים תקימנה את נדריכם ועשׂה תעשׂינה את נדריכם

44:26 לכן שׁמעו דבר יהוה כל יהודה הישׁבים בארץ מצרים הנני נשׁבעתי בשׁמי הגדול אמר יהוה אם יהיה עוד שׁמי נקרא בפי כל אישׁ יהודה אמר חי אדני יהוה בכל ארץ מצרים

44:27 הנני שׁקד עליהם לרעה ולא לטובה ותמו כל אישׁ יהודה אשׁר בארץ מצרים בחרב וברעב עד כלותם

44:28 ופליטי חרב ישׁבון מן ארץ מצרים ארץ יהודה מתי מספר וידעו כל שׁארית יהודה הבאים לארץ מצרים לגור שׁם דבר מי יקום ממני ומהם

44:29 וזאת לכם האות נאם יהוה כי פקד אני עליכם במקום הזה למען תדעו כי קום יקומו דברי עליכם לרעה

44:30 כה אמר יהוה הנני נתן את פרעה חפרע מלך מצרים ביד איביו וביד מבקשׁי נפשׁו כאשׁר נתתי את צדקיהו מלך יהודה ביד נבוכדראצר מלך בבל איבו ומבקשׁ נפשׁו

45:1 הדבר אשׁר דבר ירמיהו הנביא אל ברוך בן נריה בכתבו את הדברים האלה על ספר מפי ירמיהו בשׁנה הרבעית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה לאמר

45:2 כה אמר יהוה אלהי ישׂראל עליך ברוך

45:3 אמרת אוי נא לי כי יסף יהוה יגון על מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי

45:4 כה תאמר אליו כה אמר יהוה הנה אשׁר בניתי אני הרס ואת אשׁר נטעתי אני נתשׁ ואת כל הארץ היא

45:5 ואתה תבקשׁ לך גדלות אל תבקשׁ כי הנני מביא רעה על כל בשׂר נאם יהוה ונתתי לך את נפשׁך לשׁלל על כל המקמות אשׁר תלך שׁם

46:1 אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא על הגוים

46:2 למצרים על חיל פרעה נכו מלך מצרים אשׁר היה על נהר פרת בכרכמשׁ אשׁר הכה נבוכדראצר מלך בבל בשׁנת הרביעית ליהויקים בן יאשׁיהו מלך יהודה

46:3 ערכו מגן וצנה וגשׁו למלחמה

46:4 אסרו הסוסים ועלו הפרשׁים והתיצבו בכובעים מרקו הרמחים לבשׁו הסרינת

46:5 מדוע ראיתי המה חתים נסגים אחור וגבוריהם יכתו ומנוס נסו ולא הפנו מגור מסביב נאם יהוה

46:6 אל ינוס הקל ואל ימלט הגבור צפונה על יד נהר פרת כשׁלו ונפלו

46:7 מי זה כיאר יעלה כנהרות יתגעשׁו מימיו

46:8 מצרים כיאר יעלה וכנהרות יתגעשׁו מים ויאמר אעלה אכסה ארץ אבידה עיר וישׁבי בה

46:9 עלו הסוסים והתהללו הרכב ויצאו הגבורים כושׁ ופוט תפשׂי מגן ולודים תפשׂי דרכי קשׁת

46:10 והיום ההוא לאדני יהוה צבאות יום נקמה להנקם מצריו ואכלה חרב ושׂבעה ורותה מדמם כי זבח לאדני יהוה צבאות בארץ צפון אל נהר פרת

46:11 עלי גלעד וקחי צרי בתולת בת מצרים לשׁוא הרביתי רפאות תעלה אין לך

46:12 שׁמעו גוים קלונך וצוחתך מלאה הארץ כי גבור בגבור כשׁלו יחדיו נפלו שׁניהם

46:13 הדבר אשׁר דבר יהוה אל ירמיהו הנביא לבוא נבוכדראצר מלך בבל להכות את ארץ מצרים

46:14 הגידו במצרים והשׁמיעו במגדול והשׁמיעו בנף ובתחפנחס אמרו התיצב והכן לך כי אכלה חרב סביביך

46:15 מדוע נסחף אביריך לא עמד כי יהוה הדפו

46:16 הרבה כושׁל גם נפל אישׁ אל רעהו ויאמרו קומה ונשׁבה אל עמנו ואל ארץ מולדתנו מפני חרב היונה

46:17 קראו שׁם פרעה מלך מצרים שׁאון העביר המועד

46:18 חי אני נאם המלך יהוה צבאות שׁמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא

46:19 כלי גולה עשׂי לך יושׁבת בת מצרים כי נף לשׁמה תהיה ונצתה מאין יושׁב

46:20 עגלה יפה פיה מצרים קרץ מצפון בא בא

46:21 גם שׂכריה בקרבה כעגלי מרבק כי גם המה הפנו נסו יחדיו לא עמדו כי יום אידם בא עליהם עת פקדתם

46:22 קולה כנחשׁ ילך כי בחיל ילכו ובקרדמות באו לה כחטבי עצים

46:23 כרתו יערה נאם יהוה כי לא יחקר כי רבו מארבה ואין להם מספר

46:24 הבישׁה בת מצרים נתנה ביד עם צפון

46:25 אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני פוקד אל אמון מנא ועל פרעה ועל מצרים ועל אלהיה ועל מלכיה ועל פרעה ועל הבטחים בו

46:26 ונתתים ביד מבקשׁי נפשׁם וביד נבוכדראצר מלך בבל וביד עבדיו ואחרי כן תשׁכן כימי קדם נאם יהוה

46:27 ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישׂראל כי הנני מושׁעך מרחוק ואת זרעך מארץ שׁבים ושׁב יעקוב ושׁקט ושׁאנן ואין מחריד

46:28 אתה אל תירא עבדי יעקב נאם יהוה כי אתך אני כי אעשׂה כלה בכל הגוים אשׁר הדחתיך שׁמה ואתך לא אעשׂה כלה ויסרתיך למשׁפט ונקה לא אנקך

47:1 אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל פלשׁתים בטרם יכה פרעה את עזה

47:2 כה אמר יהוה הנה מים עלים מצפון והיו לנחל שׁוטף וישׁטפו ארץ ומלואה עיר וישׁבי בה וזעקו האדם והילל כל יושׁב הארץ

47:3 מקול שׁעטת פרסות אביריו מרעשׁ לרכבו המון גלגליו לא הפנו אבות אל בנים מרפיון ידים

47:4 על היום הבא לשׁדוד את כל פלשׁתים להכרית לצר ולצידון כל שׂריד עזר כי שׁדד יהוה את פלשׁתים שׁארית אי כפתור

47:5 באה קרחה אל עזה נדמתה אשׁקלון שׁארית עמקם עד מתי תתגודדי

47:6 הוי חרב ליהוה עד אנה לא תשׁקטי האספי אל תערך הרגעי ודמי

47:7 איך תשׁקטי ויהוה צוה לה אל אשׁקלון ואל חוף הים שׁם יעדה

48:1 למואב כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הוי אל נבו כי שׁדדה הבישׁה נלכדה קריתים הבישׁה המשׂגב וחתה

48:2 אין עוד תהלת מואב בחשׁבון חשׁבו עליה רעה לכו ונכריתנה מגוי גם מדמן תדמי אחריך תלך חרב

48:3 קול צעקה מחרונים שׁד ושׁבר גדול

48:4 נשׁברה מואב השׁמיעו זעקה צעוריה

48:5 כי מעלה הלחות בבכי יעלה בכי כי במורד חורנים צרי צעקת שׁבר שׁמעו

48:6 נסו מלטו נפשׁכם ותהיינה כערוער במדבר

48:7 כי יען בטחך במעשׂיך ובאוצרותיך גם את תלכדי ויצא כמישׁ בגולה כהניו ושׂריו יחד

48:8 ויבא שׁדד אל כל עיר ועיר לא תמלט ואבד העמק ונשׁמד המישׁר אשׁר אמר יהוה

48:9 תנו ציץ למואב כי נצא תצא ועריה לשׁמה תהיינה מאין יושׁב בהן

48:10 ארור עשׂה מלאכת יהוה רמיה וארור מנע חרבו מדם

48:11 שׁאנן מואב מנעוריו ושׁקט הוא אל שׁמריו ולא הורק מכלי אל כלי ובגולה לא הלך על כן עמד טעמו בו וריחו לא נמר

48:12 לכן הנה ימים באים נאם יהוה ושׁלחתי לו צעים וצעהו וכליו יריקו ונבליהם ינפצו

48:13 ובשׁ מואב מכמושׁ כאשׁר בשׁו בית ישׂראל מבית אל מבטחם

48:14 איך תאמרו גבורים אנחנו ואנשׁי חיל למלחמה

48:15 שׁדד מואב ועריה עלה ומבחר בחוריו ירדו לטבח נאם המלך יהוה צבאות שׁמו

48:16 קרוב איד מואב לבוא ורעתו מהרה מאד

48:17 נדו לו כל סביביו וכל ידעי שׁמו אמרו איכה נשׁבר מטה עז מקל תפארה

48:18 רדי מכבוד ישׁבי בצמא ישׁבת בת דיבון כי שׁדד מואב עלה בך שׁחת מבצריך

48:19 אל דרך עמדי וצפי יושׁבת ערוער שׁאלי נס ונמלטה אמרי מה נהיתה

48:20 הבישׁ מואב כי חתה הילילי וזעקי הגידו בארנון כי שׁדד מואב

48:21 ומשׁפט בא אל ארץ המישׁר אל חלון ואל יהצה ועל מופעת

48:22 ועל דיבון ועל נבו ועל בית דבלתים

48:23 ועל קריתים ועל בית גמול ועל בית מעון

48:24 ועל קריות ועל בצרה ועל כל ערי ארץ מואב הרחקות והקרבות

48:25 נגדעה קרן מואב וזרעו נשׁברה נאם יהוה

48:26 השׁכירהו כי על יהוה הגדיל וספק מואב בקיאו והיה לשׂחק גם הוא

48:27 ואם לוא השׂחק היה לך ישׂראל אם בגנבים נמצאה כי מדי דבריך בו תתנודד

48:28 עזבו ערים ושׁכנו בסלע ישׁבי מואב והיו כיונה תקנן בעברי פי פחת

48:29 שׁמענו גאון מואב גאה מאד גבהו וגאונו וגאותו ורם לבו

48:30 אני ידעתי נאם יהוה עברתו ולא כן בדיו לא כן עשׂו

48:31 על כן על מואב איליל ולמואב כלה אזעק אל אנשׁי קיר חרשׂ יהגה

48:32 מבכי יעזר אבכה לך הגפן שׂבמה נטישׁתיך עברו ים עד ים יעזר נגעו על קיצך ועל בצירך שׁדד נפל

48:33 ונאספה שׂמחה וגיל מכרמל ומארץ מואב ויין מיקבים השׁבתי לא ידרך הידד הידד לא הידד

48:34 מזעקת חשׁבון עד אלעלה עד יהץ נתנו קולם מצער עד חרנים עגלת שׁלשׁיה כי גם מי נמרים למשׁמות יהיו

48:35 והשׁבתי למואב נאם יהוה מעלה במה ומקטיר לאלהיו

48:36 על כן לבי למואב כחללים יהמה ולבי אל אנשׁי קיר חרשׂ כחלילים יהמה על כן יתרת עשׂה אבדו

48:37 כי כל ראשׁ קרחה וכל זקן גרעה על כל ידים גדדת ועל מתנים שׂק

48:38 על כל גגות מואב וברחבתיה כלה מספד כי שׁברתי את מואב ככלי אין חפץ בו נאם יהוה

48:39 איך חתה הילילו איך הפנה ערף מואב בושׁ והיה מואב לשׂחק ולמחתה לכל סביביו

48:40 כי כה אמר יהוה הנה כנשׁר ידאה ופרשׂ כנפיו אל מואב

48:41 נלכדה הקריות והמצדות נתפשׂה והיה לב גבורי מואב ביום ההוא כלב אשׁה מצרה

48:42 ונשׁמד מואב מעם כי על יהוה הגדיל

48:43 פחד ופחת ופח עליך יושׁב מואב נאם יהוה

48:44 הניס מפני הפחד יפל אל הפחת והעלה מן הפחת ילכד בפח כי אביא אליה אל מואב שׁנת פקדתם נאם יהוה

48:45 בצל חשׁבון עמדו מכח נסים כי אשׁ יצא מחשׁבון ולהבה מבין סיחון ותאכל פאת מואב וקדקד בני שׁאון

48:46 אוי לך מואב אבד עם כמושׁ כי לקחו בניך בשׁבי ובנתיך בשׁביה

48:47 ושׁבתי שׁבות מואב באחרית הימים נאם יהוה עד הנה משׁפט מואב

49:1 לבני עמון כה אמר יהוה הבנים אין לישׂראל אם יורשׁ אין לו מדוע ירשׁ מלכם את גד ועמו בעריו ישׁב

49:2 לכן הנה ימים באים נאם יהוה והשׁמעתי אל רבת בני עמון תרועת מלחמה והיתה לתל שׁממה ובנתיה באשׁ תצתנה וירשׁ ישׂראל את ירשׁיו אמר יהוה

49:3 הילילי חשׁבון כי שׁדדה עי צעקנה בנות רבה חגרנה שׂקים ספדנה והתשׁוטטנה בגדרות כי מלכם בגולה ילך כהניו ושׂריו יחדיו

49:4 מה תתהללי בעמקים זב עמקך הבת השׁובבה הבטחה באצרתיה מי יבוא אלי

49:5 הנני מביא עליך פחד נאם אדני יהוה צבאות מכל סביביך ונדחתם אישׁ לפניו ואין מקבץ לנדד

49:6 ואחרי כן אשׁיב את שׁבות בני עמון נאם יהוה

49:7 לאדום כה אמר יהוה צבאות האין עוד חכמה בתימן אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם

49:8 נסו הפנו העמיקו לשׁבת ישׁבי דדן כי איד עשׂו הבאתי עליו עת פקדתיו

49:9 אם בצרים באו לך לא ישׁארו עוללות אם גנבים בלילה השׁחיתו דים

49:10 כי אני חשׂפתי את עשׂו גליתי את מסתריו ונחבה לא יוכל שׁדד זרעו ואחיו ושׁכניו ואיננו

49:11 עזבה יתמיך אני אחיה ואלמנתיך עלי תבטחו

49:12 כי כה אמר יהוה הנה אשׁר אין משׁפטם לשׁתות הכוס שׁתו ישׁתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שׁתה תשׁתה

49:13 כי בי נשׁבעתי נאם יהוה כי לשׁמה לחרפה לחרב ולקללה תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם

49:14 שׁמועה שׁמעתי מאת יהוה וציר בגוים שׁלוח התקבצו ובאו עליה וקומו למלחמה

49:15 כי הנה קטן נתתיך בגוים בזוי באדם

49:16 תפלצתך השׁיא אתך זדון לבך שׁכני בחגוי הסלע תפשׂי מרום גבעה כי תגביה כנשׁר קנך משׁם אורידך נאם יהוה

49:17 והיתה אדום לשׁמה כל עבר עליה ישׁם וישׁרק על כל מכותה

49:18 כמהפכת סדם ועמרה ושׁכניה אמר יהוה לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה בן אדם

49:19 הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגיעה אריצנו מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי זה רעה אשׁר יעמד לפני

49:20 לכן שׁמעו עצת יהוה אשׁר יעץ אל אדום ומחשׁבותיו אשׁר חשׁב אל ישׁבי תימן אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישׁים עליהם נוהם

49:21 מקול נפלם רעשׁה הארץ צעקה בים סוף נשׁמע קולה

49:22 הנה כנשׁר יעלה וידאה ויפרשׂ כנפיו על בצרה והיה לב גבורי אדום ביום ההוא כלב אשׁה מצרה

49:23 לדמשׂק בושׁה חמת וארפד כי שׁמעה רעה שׁמעו נמגו בים דאגה השׁקט לא יוכל

49:24 רפתה דמשׂק הפנתה לנוס ורטט החזיקה צרה וחבלים אחזתה כיולדה

49:25 איך לא עזבה עיר תהלה קרית משׂושׂי

49:26 לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשׁי המלחמה ידמו ביום ההוא נאם יהוה צבאות

49:27 והצתי אשׁ בחומת דמשׂק ואכלה ארמנות בן הדד

49:28 לקדר ולממלכות חצור אשׁר הכה נבוכדראצור מלך בבל כה אמר יהוה קומו עלו אל קדר ושׁדדו את בני קדם

49:29 אהליהם וצאנם יקחו יריעותיהם וכל כליהם וגמליהם ישׂאו להם וקראו עליהם מגור מסביב

49:30 נסו נדו מאד העמיקו לשׁבת ישׁבי חצור נאם יהוה כי יעץ עליכם נבוכדראצר מלך בבל עצה וחשׁב עליהם מחשׁבה

49:31 קומו עלו אל גוי שׁליו יושׁב לבטח נאם יהוה לא דלתים ולא בריח לו בדד ישׁכנו

49:32 והיו גמליהם לבז והמון מקניהם לשׁלל וזרתים לכל רוח קצוצי פאה ומכל עבריו אביא את אידם נאם יהוה

49:33 והיתה חצור למעון תנים שׁממה עד עולם לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה בן אדם

49:34 אשׁר היה דבר יהוה אל ירמיהו הנביא אל עילם בראשׁית מלכות צדקיה מלך יהודה לאמר

49:35 כה אמר יהוה צבאות הנני שׁבר את קשׁת עילם ראשׁית גבורתם

49:36 והבאתי אל עילם ארבע רוחות מארבע קצות השׁמים וזרתים לכל הרחות האלה ולא יהיה הגוי אשׁר לא יבוא שׁם נדחי עולם

49:37 והחתתי את עילם לפני איביהם ולפני מבקשׁי נפשׁם והבאתי עליהם רעה את חרון אפי נאם יהוה ושׁלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם

49:38 ושׂמתי כסאי בעילם והאבדתי משׁם מלך ושׂרים נאם יהוה

49:39 והיה באחרית הימים אשׁוב את שׁבית עילם נאם יהוה

50:1 הדבר אשׁר דבר יהוה אל בבל אל ארץ כשׂדים ביד ירמיהו הנביא

50:2 הגידו בגוים והשׁמיעו ושׂאו נס השׁמיעו אל תכחדו אמרו נלכדה בבל הבישׁ בל חת מרדך הבישׁו עצביה חתו גלוליה

50:3 כי עלה עליה גוי מצפון הוא ישׁית את ארצה לשׁמה ולא יהיה יושׁב בה מאדם ועד בהמה נדו הלכו

50:4 בימים ההמה ובעת ההיא נאם יהוה יבאו בני ישׂראל המה ובני יהודה יחדו הלוך ובכו ילכו ואת יהוה אלהיהם יבקשׁו

50:5 ציון ישׁאלו דרך הנה פניהם באו ונלוו אל יהוה ברית עולם לא תשׁכח

50:6 צאן אבדות היה עמי רעיהם התעום הרים שׁובבים מהר אל גבעה הלכו שׁכחו רבצם

50:7 כל מוצאיהם אכלום וצריהם אמרו לא נאשׁם תחת אשׁר חטאו ליהוה נוה צדק ומקוה אבותיהם יהוה

50:8 נדו מתוך בבל ומארץ כשׂדים יצאו והיו כעתודים לפני צאן

50:9 כי הנה אנכי מעיר ומעלה על בבל קהל גוים גדלים מארץ צפון וערכו לה משׁם תלכד חציו כגבור משׁכיל לא ישׁוב ריקם

50:10 והיתה כשׂדים לשׁלל כל שׁלליה ישׂבעו נאם יהוה

50:11 כי תשׂמחי כי תעלזי שׁסי נחלתי כי תפושׁי כעגלה דשׁה ותצהלי כאברים

50:12 בושׁה אמכם מאד חפרה יולדתכם הנה אחרית גוים מדבר ציה וערבה

50:13 מקצף יהוה לא תשׁב והיתה שׁממה כלה כל עבר על בבל ישׁם וישׁרק על כל מכותיה

50:14 ערכו על בבל סביב כל דרכי קשׁת ידו אליה אל תחמלו אל חץ כי ליהוה חטאה

50:15 הריעו עליה סביב נתנה ידה נפלו אשׁויתיה נהרסו חומותיה כי נקמת יהוה היא הנקמו בה כאשׁר עשׂתה עשׂו לה

50:16 כרתו זורע מבבל ותפשׂ מגל בעת קציר מפני חרב היונה אישׁ אל עמו יפנו ואישׁ לארצו ינסו

50:17 שׂה פזורה ישׂראל אריות הדיחו הראשׁון אכלו מלך אשׁור וזה האחרון עצמו נבוכדראצר מלך בבל

50:18 לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל הנני פקד אל מלך בבל ואל ארצו כאשׁר פקדתי אל מלך אשׁור

50:19 ושׁבבתי את ישׂראל אל נוהו ורעה הכרמל והבשׁן ובהר אפרים והגלעד תשׂבע נפשׁו

50:20 בימים ההם ובעת ההיא נאם יהוה יבקשׁ את עון ישׂראל ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאינה כי אסלח לאשׁר אשׁאיר

50:21 על הארץ מרתים עלה עליה ואל יושׁבי פקוד חרב והחרם אחריהם נאם יהוה ועשׂה ככל אשׁר צויתיך

50:22 קול מלחמה בארץ ושׁבר גדול

50:23 איך נגדע וישׁבר פטישׁ כל הארץ איך היתה לשׁמה בבל בגוים

50:24 יקשׁתי לך וגם נלכדת בבל ואת לא ידעת נמצאת וגם נתפשׂת כי ביהוה התגרית

50:25 פתח יהוה את אוצרו ויוצא את כלי זעמו כי מלאכה היא לאדני יהוה צבאות בארץ כשׂדים

50:26 באו לה מקץ פתחו מאבסיה סלוה כמו ערמים והחרימוה אל תהי לה שׁארית

50:27 חרבו כל פריה ירדו לטבח הוי עליהם כי בא יומם עת פקדתם

50:28 קול נסים ופלטים מארץ בבל להגיד בציון את נקמת יהוה אלהינו נקמת היכלו

50:29 השׁמיעו אל בבל רבים כל דרכי קשׁת חנו עליה סביב אל יהי פליטה שׁלמו לה כפעלה ככל אשׁר עשׂתה עשׂו לה כי אל יהוה זדה אל קדושׁ ישׂראל

50:30 לכן יפלו בחוריה ברחבתיה וכל אנשׁי מלחמתה ידמו ביום ההוא נאם יהוה

50:31 הנני אליך זדון נאם אדני יהוה צבאות כי בא יומך עת פקדתיך

50:32 וכשׁל זדון ונפל ואין לו מקים והצתי אשׁ בעריו ואכלה כל סביבתיו

50:33 כה אמר יהוה צבאות עשׁוקים בני ישׂראל ובני יהודה יחדו וכל שׁביהם החזיקו בם מאנו שׁלחם

50:34 גאלם חזק יהוה צבאות שׁמו ריב יריב את ריבם למען הרגיע את הארץ והרגיז לישׁבי בבל

50:35 חרב על כשׂדים נאם יהוה ואל ישׁבי בבל ואל שׂריה ואל חכמיה

50:36 חרב אל הבדים ונאלו חרב אל גבוריה וחתו

50:37 חרב אל סוסיו ואל רכבו ואל כל הערב אשׁר בתוכה והיו לנשׁים חרב אל אוצרתיה ובזזו

50:38 חרב אל מימיה ויבשׁו כי ארץ פסלים היא ובאימים יתהללו

50:39 לכן ישׁבו ציים את איים וישׁבו בה בנות יענה ולא תשׁב עוד לנצח ולא תשׁכון עד דור ודור

50:40 כמהפכת אלהים את סדם ואת עמרה ואת שׁכניה נאם יהוה לא ישׁב שׁם אישׁ ולא יגור בה בן אדם

50:41 הנה עם בא מצפון וגוי גדול ומלכים רבים יערו מירכתי ארץ

50:42 קשׁת וכידן יחזיקו אכזרי המה ולא ירחמו קולם כים יהמה ועל סוסים ירכבו ערוך כאישׁ למלחמה עליך בת בבל

50:43 שׁמע מלך בבל את שׁמעם ורפו ידיו צרה החזיקתהו חיל כיולדה

50:44 הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן כי ארגעה ארוצם מעליה ומי בחור אליה אפקד כי מי כמוני ומי יועדני ומי זה רעה אשׁר יעמד לפני

50:45 לכן שׁמעו עצת יהוה אשׁר יעץ אל בבל ומחשׁבותיו אשׁר חשׁב אל ארץ כשׂדים אם לא יסחבום צעירי הצאן אם לא ישׁים עליהם נוה

50:46 מקול נתפשׂה בבל נרעשׁה הארץ וזעקה בגוים נשׁמע

51:1 כה אמר יהוה הנני מעיר על בבל ואל ישׁבי לב קמי רוח משׁחית

51:2 ושׁלחתי לבבל זרים וזרוה ויבקקו את ארצה כי היו עליה מסביב ביום רעה

51:3 אל ידרך ידרך הדרך קשׁתו ואל יתעל בסרינו ואל תחמלו אל בחריה החרימו כל צבאה

51:4 ונפלו חללים בארץ כשׂדים ומדקרים בחוצותיה

51:5 כי לא אלמן ישׂראל ויהודה מאלהיו מיהוה צבאות כי ארצם מלאה אשׁם מקדושׁ ישׂראל

51:6 נסו מתוך בבל ומלטו אישׁ נפשׁו אל תדמו בעונה כי עת נקמה היא ליהוה גמול הוא משׁלם לה

51:7 כוס זהב בבל ביד יהוה משׁכרת כל הארץ מיינה שׁתו גוים על כן יתהללו גוים

51:8 פתאם נפלה בבל ותשׁבר הילילו עליה קחו צרי למכאובה אולי תרפא

51:9 רפאנו את בבל ולא נרפתה עזבוה ונלך אישׁ לארצו כי נגע אל השׁמים משׁפטה ונשׂא עד שׁחקים

51:10 הוציא יהוה את צדקתינו באו ונספרה בציון את מעשׂה יהוה אלהינו

51:11 הברו החצים מלאו השׁלטים העיר יהוה את רוח מלכי מדי כי על בבל מזמתו להשׁחיתה כי נקמת יהוה היא נקמת היכלו

51:12 אל חומת בבל שׂאו נס החזיקו המשׁמר הקימו שׁמרים הכינו הארבים כי גם זמם יהוה גם עשׂה את אשׁר דבר אל ישׁבי בבל

51:13 שׁכנתי על מים רבים רבת אוצרת בא קצך אמת בצעך

51:14 נשׁבע יהוה צבאות בנפשׁו כי אם מלאתיך אדם כילק וענו עליך הידד

51:15 עשׂה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שׁמים

51:16 לקול תתו המון מים בשׁמים ויעל נשׂאים מקצה ארץ ברקים למטר עשׂה ויצא רוח מאצרתיו

51:17 נבער כל אדם מדעת הבישׁ כל צרף מפסל כי שׁקר נסכו ולא רוח בם

51:18 הבל המה מעשׂה תעתעים בעת פקדתם יאבדו

51:19 לא כאלה חלק יעקוב כי יוצר הכל הוא ושׁבט נחלתו יהוה צבאות שׁמו

51:20 מפץ אתה לי כלי מלחמה ונפצתי בך גוים והשׁחתי בך ממלכות

51:21 ונפצתי בך סוס ורכבו ונפצתי בך רכב ורכבו

51:22 ונפצתי בך אישׁ ואשׁה ונפצתי בך זקן ונער ונפצתי בך בחור ובתולה

51:23 ונפצתי בך רעה ועדרו ונפצתי בך אכר וצמדו ונפצתי בך פחות וסגנים

51:24 ושׁלמתי לבבל ולכל יושׁבי כשׂדים את כל רעתם אשׁר עשׂו בציון לעיניכם נאם יהוה

51:25 הנני אליך הר המשׁחית נאם יהוה המשׁחית את כל הארץ ונטיתי את ידי עליך וגלגלתיך מן הסלעים ונתתיך להר שׂרפה

51:26 ולא יקחו ממך אבן לפנה ואבן למוסדות כי שׁממות עולם תהיה נאם יהוה

51:27 שׂאו נס בארץ תקעו שׁופר בגוים קדשׁו עליה גוים השׁמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשׁכנז פקדו עליה טפסר העלו סוס כילק סמר

51:28 קדשׁו עליה גוים את מלכי מדי את פחותיה ואת כל סגניה ואת כל ארץ ממשׁלתו

51:29 ותרעשׁ הארץ ותחל כי קמה על בבל מחשׁבות יהוה לשׂום את ארץ בבל לשׁמה מאין יושׁב

51:30 חדלו גבורי בבל להלחם ישׁבו במצדות נשׁתה גבורתם היו לנשׁים הציתו משׁכנתיה נשׁברו בריחיה

51:31 רץ לקראת רץ ירוץ ומגיד לקראת מגיד להגיד למלך בבל כי נלכדה עירו מקצה

51:32 והמעברות נתפשׂו ואת האגמים שׂרפו באשׁ ואנשׁי המלחמה נבהלו

51:33 כי כה אמר יהוה צבאות אלהי ישׂראל בת בבל כגרן עת הדריכה עוד מעט ובאה עת הקציר לה

51:34 אכלנו הממנו נבוכדראצר מלך בבל הציגנו כלי ריק בלענו כתנין מלא כרשׂו מעדני הדיחנו

51:35 חמסי ושׁארי על בבל תאמר ישׁבת ציון ודמי אל ישׁבי כשׂדים תאמר ירושׁלם

51:36 לכן כה אמר יהוה הנני רב את ריבך ונקמתי את נקמתך והחרבתי את ימה והבשׁתי את מקורה

51:37 והיתה בבל לגלים מעון תנים שׁמה ושׁרקה מאין יושׁב

51:38 יחדו ככפרים ישׁאגו נערו כגורי אריות

51:39 בחמם אשׁית את משׁתיהם והשׁכרתים למען יעלזו וישׁנו שׁנת עולם ולא יקיצו נאם יהוה

51:40 אורידם ככרים לטבוח כאילים עם עתודים

51:41 איך נלכדה שׁשׁך ותתפשׂ תהלת כל הארץ איך היתה לשׁמה בבל בגוים

51:42 עלה על בבל הים בהמון גליו נכסתה

51:43 היו עריה לשׁמה ארץ ציה וערבה ארץ לא ישׁב בהן כל אישׁ ולא יעבר בהן בן אדם

51:44 ופקדתי על בל בבבל והצאתי את בלעו מפיו ולא ינהרו אליו עוד גוים גם חומת בבל נפלה

51:45 צאו מתוכה עמי ומלטו אישׁ את נפשׁו מחרון אף יהוה

51:46 ופן ירך לבבכם ותיראו בשׁמועה הנשׁמעת בארץ ובא בשׁנה השׁמועה ואחריו בשׁנה השׁמועה וחמס בארץ ומשׁל על משׁל

51:47 לכן הנה ימים באים ופקדתי על פסילי בבל וכל ארצה תבושׁ וכל חלליה יפלו בתוכה

51:48 ורננו על בבל שׁמים וארץ וכל אשׁר בהם כי מצפון יבוא לה השׁודדים נאם יהוה

51:49 גם בבל לנפל חללי ישׂראל גם לבבל נפלו חללי כל הארץ

51:50 פלטים מחרב הלכו אל תעמדו זכרו מרחוק את יהוה וירושׁלם תעלה על לבבכם

51:51 בשׁנו כי שׁמענו חרפה כסתה כלמה פנינו כי באו זרים על מקדשׁי בית יהוה

51:52 לכן הנה ימים באים נאם יהוה ופקדתי על פסיליה ובכל ארצה יאנק חלל

51:53 כי תעלה בבל השׁמים וכי תבצר מרום עזה מאתי יבאו שׁדדים לה נאם יהוה

51:54 קול זעקה מבבל ושׁבר גדול מארץ כשׂדים

51:55 כי שׁדד יהוה את בבל ואבד ממנה קול גדול והמו גליהם כמים רבים נתן שׁאון קולם

51:56 כי בא עליה על בבל שׁודד ונלכדו גבוריה חתתה קשׁתותם כי אל גמלות יהוה שׁלם ישׁלם

51:57 והשׁכרתי שׂריה וחכמיה פחותיה וסגניה וגבוריה וישׁנו שׁנת עולם ולא יקיצו נאם המלך יהוה צבאות שׁמו

51:58 כה אמר יהוה צבאות חמות בבל הרחבה ערער תתערער ושׁעריה הגבהים באשׁ יצתו ויגעו עמים בדי ריק ולאמים בדי אשׁ ויעפו

51:59 הדבר אשׁר צוה ירמיהו הנביא את שׂריה בן נריה בן מחסיה בלכתו את צדקיהו מלך יהודה בבל בשׁנת הרבעית למלכו ושׂריה שׂר מנוחה

51:60 ויכתב ירמיהו את כל הרעה אשׁר תבוא אל בבל אל ספר אחד את כל הדברים האלה הכתבים אל בבל

51:61 ויאמר ירמיהו אל שׂריה כבאך בבל וראית וקראת את כל הדברים האלה

51:62 ואמרת יהוה אתה דברת אל המקום הזה להכריתו לבלתי היות בו יושׁב למאדם ועד בהמה כי שׁממות עולם תהיה

51:63 והיה ככלתך לקרא את הספר הזה תקשׁר עליו אבן והשׁלכתו אל תוך פרת

51:64 ואמרת ככה תשׁקע בבל ולא תקום מפני הרעה אשׁר אנכי מביא עליה ויעפו עד הנה דברי ירמיהו

52:1 בן עשׂרים ואחת שׁנה צדקיהו במלכו ואחת עשׂרה שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו חמיטל בת ירמיהו מלבנה

52:2 ויעשׂ הרע בעיני יהוה ככל אשׁר עשׂה יהויקים

52:3 כי על אף יהוה היתה בירושׁלם ויהודה עד השׁליכו אותם מעל פניו וימרד צדקיהו במלך בבל

52:4 ויהי בשׁנה התשׁעית למלכו בחדשׁ העשׂירי בעשׂור לחדשׁ בא נבוכדראצר מלך בבל הוא וכל חילו על ירושׁלם ויחנו עליה ויבנו עליה דיק סביב

52:5 ותבא העיר במצור עד עשׁתי עשׂרה שׁנה למלך צדקיהו

52:6 בחדשׁ הרביעי בתשׁעה לחדשׁ ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ

52:7 ותבקע העיר וכל אנשׁי המלחמה יברחו ויצאו מהעיר לילה דרך שׁער בין החמתים אשׁר על גן המלך וכשׂדים על העיר סביב וילכו דרך הערבה

52:8 וירדפו חיל כשׂדים אחרי המלך וישׂיגו את צדקיהו בערבת ירחו וכל חילו נפצו מעליו

52:9 ויתפשׂו את המלך ויעלו אתו אל מלך בבל רבלתה בארץ חמת וידבר אתו משׁפטים

52:10 וישׁחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו וגם את כל שׂרי יהודה שׁחט ברבלתה

52:11 ואת עיני צדקיהו עור ויאסרהו בנחשׁתים ויבאהו מלך בבל בבלה ויתנהו בבית הפקדת עד יום מותו

52:12 ובחדשׁ החמישׁי בעשׂור לחדשׁ היא שׁנת תשׁע עשׂרה שׁנה למלך נבוכדראצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושׁלם

52:13 וישׂרף את בית יהוה ואת בית המלך ואת כל בתי ירושׁלם ואת כל בית הגדול שׂרף באשׁ

52:14 ואת כל חמות ירושׁלם סביב נתצו כל חיל כשׂדים אשׁר את רב טבחים

52:15 ומדלות העם ואת יתר העם הנשׁארים בעיר ואת הנפלים אשׁר נפלו אל מלך בבל ואת יתר האמון הגלה נבוזראדן רב טבחים

52:16 ומדלות הארץ השׁאיר נבוזראדן רב טבחים לכרמים וליגבים

52:17 ואת עמודי הנחשׁת אשׁר לבית יהוה ואת המכנות ואת ים הנחשׁת אשׁר בבית יהוה שׁברו כשׂדים וישׂאו את כל נחשׁתם בבלה

52:18 ואת הסרות ואת היעים ואת המזמרות ואת המזרקת ואת הכפות ואת כל כלי הנחשׁת אשׁר ישׁרתו בהם לקחו

52:19 ואת הספים ואת המחתות ואת המזרקות ואת הסירות ואת המנרות ואת הכפות ואת המנקיות אשׁר זהב זהב ואשׁר כסף כסף לקח רב טבחים

52:20 העמודים שׁנים הים אחד והבקר שׁנים עשׂר נחשׁת אשׁר תחת המכנות אשׁר עשׂה המלך שׁלמה לבית יהוה לא היה משׁקל לנחשׁתם כל הכלים האלה

52:21 והעמודים שׁמנה עשׂרה אמה קומה העמד האחד וחוט שׁתים עשׂרה אמה יסבנו ועביו ארבע אצבעות נבוב

52:22 וכתרת עליו נחשׁת וקומת הכתרת האחת חמשׁ אמות ושׂבכה ורמונים על הכותרת סביב הכל נחשׁת וכאלה לעמוד השׁני ורמונים

52:23 ויהיו הרמנים תשׁעים ושׁשׁה רוחה כל הרמונים מאה על השׂבכה סביב

52:24 ויקח רב טבחים את שׂריה כהן הראשׁ ואת צפניה כהן המשׁנה ואת שׁלשׁת שׁמרי הסף

52:25 ומן העיר לקח סריס אחד אשׁר היה פקיד על אנשׁי המלחמה ושׁבעה אנשׁים מראי פני המלך אשׁר נמצאו בעיר ואת ספר שׂר הצבא המצבא את עם הארץ ושׁשׁים אישׁ מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר

52:26 ויקח אותם נבוזראדן רב טבחים וילך אותם אל מלך בבל רבלתה

52:27 ויכה אותם מלך בבל וימתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו

52:28 זה העם אשׁר הגלה נבוכדראצר בשׁנת שׁבע יהודים שׁלשׁת אלפים ועשׂרים ושׁלשׁה

52:29 בשׁנת שׁמונה עשׂרה לנבוכדראצר מירושׁלם נפשׁ שׁמנה מאות שׁלשׁים ושׁנים

52:30 בשׁנת שׁלשׁ ועשׂרים לנבוכדראצר הגלה נבוזראדן רב טבחים יהודים נפשׁ שׁבע מאות ארבעים וחמשׁה כל נפשׁ ארבעת אלפים ושׁשׁ מאות

52:31 ויהי בשׁלשׁים ושׁבע שׁנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשׁנים עשׂר חדשׁ בעשׂרים וחמשׁה לחדשׁ נשׂא אויל מרדך מלך בבל בשׁנת מלכתו את ראשׁ יהויכין מלך יהודה ויצא אותו מבית הכליא

52:32 וידבר אתו טבות ויתן את כסאו ממעל לכסא מלכים אשׁר אתו בבבל

52:33 ושׁנה את בגדי כלאו ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חיו

52:34 וארחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת מלך בבל דבר יום ביומו עד יום מותו כל ימי חייו


Next: Ezekiel

Hosted by uCoz